Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 1 Oy - Ortalama: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Smmm Staja Başlama Çalışma Soruları
27.12.2013, 16:15
Yorum: #1
Smmm Staja Başlama Çalışma Soruları
SMMM STAJA BAŞLAMA ÇALIŞMA SORULARI


1- Bir şirketin tüm varlıklarını, borçlarını ve öz sermayesini gösteren ve şirketin belli bir andaki fotoğrafı niteliğinde olan finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öz kaynak değişim tablosu
B) Fon akım tablosu
C) Gelir tablosu
D) Bilanço
E) Nakit akım tablosu

Cevap: D

Bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkları sağladığı kaynakları gösteren mali tablodur. Bilançoyu bir fotoğrafa benzetmek mümkündür. Çünkü işletmenin o tarihteki durumunu, mali olarak görünümünü ortaya koyar.
2- Kiralanan gayrimenkullerin ekonomik değerini arttırmak amacıyla yapılan harcamalar aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir?
A) Özel Maliyetler
B) Diğer Çeşitli Alacaklar
C) Binalar
D) Genel Yönetim Giderleri
E) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri

Cevap: A

Kiralanan gayrimenkuller için yapılan ve ekonomik değerini arttıran her türlü Harcamalar Özel Maliyetler Hesabında İzlenir. Kira sürecince amorti edilmek şartı ile gider yazılır. Kira süresi uzun ise 5 yıl içinde amorti edilir.
3- İşletmenin satın aldığı makinenin alış
maliyeti içerisinde aşağıdakilerden hangisi
yer almaz?
A) Gümrük vergileri
B) Sigorta giderleri
C) Amortisman giderleri
D) Makinenin alış fiyatı
E) Montaj giderleri

Cevap: C

Makine, Teçhizat, Taşıtlar Vb. alışında amortisman dahil edilmez duran varlıklar genel olarak maliyet (alış fiyatı, nakliye, sigorta, montaj, eğitim) esasına göre değerlendirilir.
4- Aşağıdaki hesaplardan hangisi hazır değerler arasında yer almaz?
A) Alınan çekler
B) Kasa
C) Bankalar
D) Diğer hazır değerler
E) Hisse senetleri

Cevap: E

Hazır değerler : 100 kasa, 101 alınan çekler, 102 bankalar, 103 verilen çek ve ödeme emirleri, 108 diğer hazır değerler. Olmak üzere 5 hesaptan oluşmaktadır. Hisse senetleri Menkul Kıymetler İçerisinde Yer alır.
5- Bir işletmenin yaptığı satış işleminin, devamlı
envanter yöntemine göre kaydı aşağıdaki gibidir:
ALINAN
ÇEKLER HS. XXX
YURTİÇİ SATIŞLAR HS. XXX
HESAPLANAN KDV HS. XXX
SATILAN
TİCARİ MALLARIN MALİYETİ HS. XXX
KASA HS. XXX
Bu yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan
hangisi yanlış kullanılmıştır?
A) Satılan Ticari Malların Maliyeti Hesabı
B) Kasa Hesabı
C) Alınan Çekler Hesabı
D) Yurtiçi Satışlar Hesabı
E) Hesaplanan KDV Hesabı

Cevap: B

Satılan malın maliyeti kaydında alacaklı hesap 153 Ticari Mallar Hesabı olması lazım
6- İşletme elinde bulunan 130 TL birim maliyetli 160 adet ceketi, satış değerleri maliyetlerinin çok altına düştüğü için emsal bedeli ile değerleyecektir. Emsal alınan ceketlerin son üç aylık satışları aşağıdaki gibidir:
Aylar Satış miktarı Birim satış fiyatı
Aralık 30 adet 120
Kasım 60 adet 115
Ekim 40 adet 110
Bu bilgilere göre ceketlerin emsal değeri kaç TL dir?
A) 12.400
B) 17.600
C) 18.400
D) 19.200
E) 20.800

Cevap: C

Vergi Usul Kanunu 267 maddesine göre Birinci sıra: (Ortalama fiyat esası) Aynı cins ve nevideki mallardan sıra ile değerlemenin yapılacağı ayda veya bir evvelki veya bir daha evvelki aylarda satış yapılmışsa, emsal bedeli bu satışların miktar ve tutarına göre mükellef tarafından çıkarılacak olan "Ortalama satış fiyatı" ile hesaplanır. Bu esasın uygulanması için, aylık satış miktarının, emsal bedeli tayin olunacak her bir malın miktarına nazaran % 25' ten az olmaması şarttır.

7- Muhasebe ilkeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Muhasebe uygulamaları sabit değişmez ilkelere dayanmaz.
B) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin dayanağı muhasebe kavramlarıdır.
C) Muhasebe ilkeleri kesinlikle izlenmesi gereken kurallardır.
D) Muhasebe ilkelerinin amacı muhasebe uygulamalarındaki farklılıkları azaltarak işletmeler arası karşılaştırmalara olanak sağlamaktır.
E) Muhasebe ilkeleri, muhasebe standartları yoluyla uygulamaya koyulur.

Cevap: C

Muhasebe İlkeleri Kesinlikle İzlenmesi Gereken Kurallar Değildir.
8- Aşağıdakilerden hangisi "Satıcılar Hesabının" alacak tarafına kaydedilmez?

A) Anlaşma gereği satıcı tarafından işletme adına ödenen giderler
B) Yabancı paralı bir borcun değerleme kuru ile değerlenmesi nedeniyle artan Türk parası tutarı
C) Kredili alışlar
D) Anlaşma gereği cari hesaba yürütülen faizler
E) Yabancı paralı bir borcun değerleme kuru ile değerlenmesi nedeniyle azalan Türk parası tutarı

Cevap: E

Kur farkındaki azalış şirketin borcundaki azalış anlamına geldiği için satıcılar hesabının da borcunda yer alır
9-
İşletme, herhangi bir borcu olmamasına rağmen başka bir işlemeden senet almıştır.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır?

A) Diğer Çeşitli Alacaklar
B) Satıcılar
C) Alıcılar
D) Diğer Ticari Alacaklar
E) Diğer Çeşitli Borçlar

Cevap: E

Şirketin almış olduğu hatır senedidir bu tarz senetler herhangi bir ticari ilişkiyi ilgilendirmediği için 336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabında İzlenir. 10- İşletme maliyeti 200.000 TL olan sabit varlık için azalan kalanlar yöntemi ile amortisman ayıracaktır. Normal amortisman oranı %10 olduğuna göre ikinci yılın amortisman payı kaç TL dir?

A) 10.000
B) 19.000
C) 20.000
D) 32.000
E) 40.000

Cevap: D

Azalan kalanlar yöntemine göre amortisman hesaplandığın da normal amortismanın 2 katı olarak ancak % 50 oranını aşmamak şartı ile hesaplanır.
200.000 * %20 = 40.000 (200.000-40.000)
160.000 * %20 = 32.000 TL dir..
11-İşletmede 27.12.2009 tarihinde yapılan sayımda kasada 10.200 TL bulunduğu saptanmıştır. Ancak kayıtlara göre kasada 9.800 TL bulunmaktadır.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?

A)KASA HS. 400
SAYIM VE TESELLÜM
FAZLALARI HS. 400
B)KASA HS. 400
DİĞER OLAĞANDIŞI
GELİR VE KÂRLAR HS. 400
C)DİĞER
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR. HS. 400
KASA HS. 400
D)SAYIM VE
TESELLÜM NOKSANLARI HS. 400
KASA HS. 400
E)DİĞER
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR. HS. 400
SAYIM VE TESELLÜM
NOKSANLARI HS. 400

Cevap: A

Burada kasa hesabında 400 TL sayım sonucunda fazla olduğu tespit edilmiştir bu fazlalık kasa hesabına borç yazılarak kasa hesabı gerçek tutarına getirilir gerçek işlem tespit edilene kadar fark sayım ve tesellüm fazlalığı hesabında takip edilir.
12-İşletme 15 Ekim’de, çıkarttığı 3 ay vadeli, 300.000 TL tutarındaki finansman bonosunu banka aracılığıyla 280.000 TL ye satmıştır.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)KASA HS. 300.000
ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HS. 280.000
MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI HS. 20.000
B)BANKALAR HS 300.000
ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HS. 280.000
MENKUL KIYMET İHRAÇ FARK. HS. 20.000
C)BANKALAR HS 280.000
MENKUL KIYMET İHRAÇ FARK. HS. 20.000
ÇIKARILMIŞ BONO VE SENET HS. 300.000
D)BANKALAR HS 280.000
FİNANSMAN GİDERLERİ HS. 20.000
ÇIKARILMIŞ BONO VE SENET HS. 300.000
E)ÇIKARILMIŞ
BONO VE SENET HS. 300.000
BANKALAR HS. 280.000
MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI HS. 20.000

Cevap: C

Banka aracılığı ile tahsil edildiği için banka borcuna Şirketin çıkarmış olduğu bononun nominal değerinin altında satış yapıldığı için aradaki fark menkul kıymet ihraç fakı hesabının çıkarılmış bono ve senetler hesabının da alacağına kayıt edilir.

13- İşletme iki yıl önce 200.000 TL ye taşıt satın almıştır. Bu taşıtın hizmet süresi beş yıl ve hurda değeri de 20.000 TL dir.
Eşit tutarlar yöntemine göre amortisman ayıran işletmenin yıl sonunda yapması gereken amortismanlarla ilgili muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 60.000
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 60.000
B)
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 40.000
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 40.000
C)
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 20.000
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 20.000
D)
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 36.000
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 36.000
E)
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 26.000
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 26.000

Cevap : D

Eşit tutar (normal) Amortismanlar yöntemine göre hesaplandığında hurda değeri dikkate alınır ve taşıtın maliyet bedelinden düşülerek hesaplanır (200.000 – 20.000 = 180.000 180.000 / 5 = 36.000 ) olmalıdır. 14- İşletme yönetim binasında kullanılmak üzere 9.500 TL lik masa ve sandalyeyi peşin bedelle satın almıştır. İşletme tarafından karşılanan taşıma gideri ise 500 TL dir.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
DEMİRBAŞLAR HS. 9.500
TİCARİ MALLAR HS. 500
İNDİRİLECEK KDV HS. 1.800
KASA HS. 11.800
B)
DEMİRBAŞLAR HS. 10.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 1.800
KASA HS. 11.800
C)
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 10.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 1.800
KASA HS. 11.800
D)
DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HS. 10.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 1.800
KASA HS. 11.800
E)
DEMİRBAŞLAR HS. 9.500
ÖZEL MALİYETLER HS. 500
İNDİRİLECEK KDV HS. 1.800
KASA HS. 11.800

Cevap: B

Gider peşin ödendiği için kasa hs. Alacaklı demirbaşlar hs. Borçlu :Demirbaş alımların da yapılan diğer giderlerde (nakliye, sigorta, gümrük vergisi) demirbaşın maliyetine eklenir.
15- İşletme sahip olduğu hisse senetlerine 160.000 TL temettü geliri tahakkuk ettiğini öğrenmiş ve temettü kuponlarını tahsil için “A” Bankasına göndermiştir.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)DİĞER
ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 160.000
GELİR TAHAKKUKLARI HS. 160.000
B)DİĞER
ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 160.000
HİSSE SENETLERİ HS. 160.000
C)BANKALAR HS. 160.000
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR HS. 160.000
D)DİĞER
ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 160.000
DİĞER OLAĞAN GELİR VE
KÂRLAR HS. 160.000
E)BANKALAR HS. 160.000
HİSSE SENETLERİ HS. 160.000

Cevap: D

Hisse senetlerini gelirleri şirket için olağan bir gelir olduğu için diğer olağan gelir ve karlar hesabında izlenir. Para henüz hesaba geçmediği için ve şirketin ana faaliyet konusunda yer almadığı için diğer çeşitli alacaklar hesabının borcunda izlenir.
16- İşletme daha önce şüpheli olduğu için 2.000 TL karşılık ayırdığı, 8.000 TL lik şüpheli alacağın 7.000 TL lik kısmını tahsil etmiştir.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
KASA HS. 7.000
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
KARŞILIĞI HS. 2.000
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS. 8.000
ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE
KÂRLARI HS. 1.000
B)
KASA HS. 7.000
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
KARŞILIĞI HS. 2.000
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS. 8.000
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE
ZARARLARI HS. 1.000
C)
KASA HS. 11.000
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS. 8.000
ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE
KÂRLARI HS. 1.000
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
KARŞILIĞI HS. 2.000
D)
ALACAK
SENETLERİ HS. 7.000
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
KARŞILIĞI HS. 2.000
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS. 8.000
ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE
KÂRLARI HS. 1.000
E)
ALACAK
SENETLERİ HS. 7.000
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
KARŞILIĞI HS. 2.000
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS. 8.000
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE
ZARARLARI HS. 1.000

Cevap: A

Alacağı nakit olarak tahsil ettiği için kasa hesabı borçlu daha önce karşılık ayırdı şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı borçlandırılarak kapatılıyor şüpheli hale gelen alacak tahsil edildiği için şüpheli ticari alacaklar hes. Alacaklandırılarak kapatılıyor ve arada kalan 1.000 TL lik kısım ise Önceki Dönem Gelir Ve Karlar Hesabının Alacağına Yazılarak gelir kaydediliyor.
17- “Y” Şirketi, alış değeri 5.000 TL olan “T” Şirketine ait hisse senetlerinin borsa değerinin 3.500 TL ye gerilediğini tespit etmiş ve 1.500 TL karşılık ayırmaya karar vermiştir. Bu hisse senetleri, karşılığın ayrıldığı dönem içinde 4.500 TL ye satılmıştır.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
KARŞILIK GİDERLERİ HS. 1.500
MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS. 1.500
BANKALAR HS. 4.500
MENKUL KIYMETLER DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS. 1.500
HİSSE SENETLERİ HS. 5.000
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HS. 1.000
B)
STOK DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS. 1.500
KARŞILIK GİDERLERİ HS. 1.500
BANKALAR HS. 4.500
STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
KARŞILIĞI HS. 1.500
HİSSE SENETLERİ HS. 6.000
C)
KARŞILIK GİDERLERİ HS. 1.500
MENKUL KIYMETLER DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS. 1.500
BANKALAR HS. 5.000
MENKUL KIYMETLER DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS. 1.000
HİSSE SENETLERİ HS. 5.000
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HS. 1.000
D)
KARŞILIK GİDERLERİ HS. 1.500
STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
KARŞILIĞI HS. 1.500
BANKALAR HS. 4.500
STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
KARŞILIĞI HS. 1.500
HİSSE SENETLERİ HS. 4.500
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HS. 1.500
E)
KARŞILIK GİDERLERİ HS. 1.500
MENKUL KIYMETLER DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS. 1.500
BANKALAR HS. 5.000
MENKUL KIYMETLER DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS. 1.500
HİSSE SENETLERİ HS. 5.000
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDERLER HS. 1.500

Cevap: A

İşletmenin elinde bulun hisse senetlerinin değerinin düşmesi sebebi ile karşılık ayırması gerekmektedir. Bunun için karşılık giderleri borçlu karşılık ayrılan şeyin konusu hisse senedi olduğu için menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı hs. Alacaklandırılır. Aynı dönem içerisinde elden çıkarıldığı için önceden alacaklandırılan menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı hs. Borçlandırılarak kapatılır. Banka aracılığı ile tahsil edildiği için banka borçlandırılır. Hisse senetleri elden çıkarıldığı için hisse senetleri alış değeri ile kapatılır ve aradaki farkın konusu kalmadığı için ve aynı dönemde kapatıldığı için Konusu Kalmayan Karşılıklar hs. Alacaklandırılır.

18- İşletme, ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere 100.000 TL+KDV oranı % 26 olan demirbaş eşyayı peşin olarak satın almıştır.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
DEMİBAŞLAR HS. 100.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 26.000
KASA HS. 126.000
B)
DEMİRBAŞLAR HS. 100.000
GENEL YÖNETİM GİDERİ HS. 26.000
KASA HS. 126.000
C)
DEMİRBAŞLAR HS. 100.000
GENEL YÖNETİM GİDERİ HS. 26.000
BANKALAR HS. 126.000
D)
GENEL
YÖNETİM GİDERİ HS. 126.000
KASA HS. 126.000
E)
DEMİRBAŞLAR HS. 100.000
GENEL YÖNETİM GİDERİ HS. 26.000
BANKA KREDİLERİ HS. 126.000

Cevap: A

Alınan şeyin konusu demirbaş olduğu için demirbaşlar hesabı borçlandırılır alış için ödenen kdv indirilecek kdv hs. Nın borcunda takip edilir. Peşin olarak ödendiği için kasa hesabı alacaklandır.
19-
“A” İşletmesine borcu olan Bay “D” temerrüde düşmüştür. Bu durumu telafi etmek için borcunu 200 TL gecikme faizi ile birlikte on gün içinde ödeyeceğini yazılı olarak işletmeye bildirmiştir.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
DİĞER
OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR HS. 200
ALICILAR HS. 200
B)
SATICILAR HS 200
FAİZ GELİRLERİ HS. 200
C)
ALICILAR HS. 200
KOMİSYON GELİRLERİ HS. 200
D)
SATICILAR HS 200
DİĞER OLAĞAN GELİR VE
KÂRLAR HS. 200
E)
ALICILAR HS. 200
FAİZ GELİRLERİ HS. 200

Cevap: E

Yapılan işlem alacağın artması anlamına geldiği için alıcılar hesabı borçlandırılır ve elde edilen gelir faiz geliri ifade ettiği için faiz geliri hesabı alacaklandırılır.
Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
Yeni Yorum Gönder Smmm Staja Başlama Çalışma Soruları konusu
Smmm Staja Başlama Çalışma Soruları Konusunun Etiketleri Etiketler
Smmm Staja Başlama Çalışma Soruları Konusunun Linki Direk Link
Smmm Staja Başlama Çalışma Soruları Konusunun HTML Kodu HTML Link
Smmm Staja Başlama Çalışma Soruları Konusu BBCode Linki BBCode Link
Smmm Staja Başlama Çalışma Soruları Konusunu Paylaş Sosyal Paylaş


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Smmm Staja Başlama Ders Notları caner 0 14,803 27.12.2013 16:24
Son Yorum: caner
  Staja Başlama Sınavı Çıkmış Sorular caner 0 5,902 27.12.2013 16:17
Son Yorum: caner
  Staja Başlama Sınavı Finansal Muhasebe Soruları caner 0 10,377 27.12.2013 16:14
Son Yorum: caner

Hızlı Menü:

Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi