Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 1 Oy - Ortalama: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Staja Başlama Sınavı Çıkmış Sorular
27.12.2013, 16:17
Yorum: #1
Staja Başlama Sınavı Çıkmış Sorular
Staja başlama sınavı çıkmış sorular


Alacak senetlerinin değerleme günü ile vade tarihi arasındaki gün sayısı esas alınarak bulunan ıskonto tutarı aşağıdaki hesaplardan hangisinin borcuna kaydedilir?

A) Faiz Giderleri
B) Reeskont Faiz Giderleri
C) Alacak Senetleri Reeskontu
D) Alacak Senetleri
E) Reeskont Faiz Gelirleri

Cevap: B

İşletmenin dönem sonunda hesapladığı reeskont faiz giderlerinin izlendiği hesaptır. İşletmenin senetli alacaklarına dönem sonunda yapılan reeskont işlemi sonucunda hesaplanan reeskont tutarı, 122 Alacak Senetleri Reeskontu hesabının alacağına, bu hesabın borcuna kaydedilir.

21-
İktisadi bir varlığın değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değerine ne ad verilir?

A) İtibari değer
B) Maliyet değeri
C) Emsal değeri
D) Tasarruf değeri
E) Mukayyet değer

Cevap: D

Tasarruf değeri: İktisadi bir varlığın değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değerine tasarruf değeri adı verilir.

Aşağıdakilerden hangisi "Gelir Tablosunun, Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar" bölümünde yer almaz?

A) Komisyon Gelirleri
B) Faiz Gelirleri
C) Satış Iskontoları
D) İştiraklerden Temettü Gelirleri
E) Konusu Kalmayan Karşılıklar

Cevap: C

Satış Iskontoları Hesabı 61 Satış İndirimleri gurubunun altında yer almaktadır. 23- İşletmenin satın aldığı 90.000 TL lik ticari malın bedelini ve 16.200 TL lik KDV sini işletme sahibi ödemiştir.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
TİCARİ
MALLAR HS. 90.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 16.200
SATICILAR HS. 106.200
B)
TİCARİ
MALLAR HS. 90.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 16.200
DİĞER TİCARİ BORÇLAR HS. 106.200
C)
TİCARİ
MALLAR HS. 90.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 16.200
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS. 106.200
D)
TİCARİ
MALLAR HS. 90.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 16.200
ORTAKLARA BORÇLAR HS. 106.200
E)
TİCARİ
MALLAR HS. 90.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 16.200
KASA HS. 106.200

Cevap: D

Şirketin almış olduğu malzemeler Ticari Mallar Hesabının borcunda izlenir alış esnasında ödenen kdv şirket için İndirilecek Kdv Hesabının Borcunda izlenir yapılan alış işletmenin ortağı tarafından finanse edildiği içim Ortaklara Borçlar Hesabının Alacağında takip edilir.


KASA HS. XXX
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. XXX
TAŞITLAR HS. XXX
ÖZEL FONLAR HS. XXX
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A) Taşıtın yenilenme amacıyla satılmasına
B) Taşıtın yenilenmesi için yapılan harcamaların kaydına
C) Taşıt için, azalan bakiyeler yöntemiyle amortisman ayrılmasına
D) Taşıtın yeniden değerleme işlemine tabi
tutulmasına
E) Taşıtın net değer üzerinden sigorta ettirilmesine

Cevap: A

Bilanço esasına göre defter tutan işletmelerin yenilemek amacı ile taşıt satışından elde ettikleri gelirleri daha sonraki dönemlerde Amortisman Giderinden Düşülmesi İçin ÖZEL FONLAR Hesabında takip ederler bu geliri 3 yıl içerisinde kullanılmaz ise Önceki Dönem Gelir Ve Karlar Hesabına gelir yazılarak kapatılır.
25- İşletme, fabrika kuracağı arsayı üzerindeki bina ile birlikte 300.000 TL + 54.000 TL KDV ye peşin olarak satın almıştır. Ayrıca binanın yıkılması için 40.000 TL ödemiş ve binanın enkazının satışından 30.000 TL tahsil etmiştir.
Bu bilgilere göre, işletmenin dönem sonu bilançosunda "Arazi ve Arsalar" kaç TL olarak yer alacaktır?

A) 300.000
B) 310.000
C) 354.000
D) 364.000
E) 394.000

Cevap: B

Alınan Arsa ve Araziler maliyet esasına göre değerlenir. Alış değeri ve alış esnasında yapılan giderlerin toplamını ifade eder. Bu esnada da arsa ile ilgili herhangi bir gelir elde edilir ise bu maliyetten düşülerek kayda alını. 300.000 + 40.000 =340.000 harcama 340.000 – 30.000 = arazi ve arsanın değeri ( yapılan enkaz satışı düşülerek kayda alınır.)

Aşağıdakilerden hangisi "Kâr Yedekleri" içinde yer almaz?

A) Yasal Yedekler
B) Özel fonlar
C) Statü Yedekleri
D) Olağanüstü Yedekler
E) Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları

Cevap: E

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları sermaye yedekleri gurubunda yer almaktadır.
27- İşletmenin, keşide edip kabul için muhataba gönderdiği poliçe kabul işlemi tamamlanarak geri gönderilmiştir.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır?

A) Alıcılar
B) Satıcılar
C) Diğer Çeşitli Alacaklar
D) Alacak Senetleri
E) Borç Senetleri

Cevap: A

Poliçe İlk düzenlendiği zaman işletme için bir borç senedi anlamını ifade eder ancak muhatabın onayını alındığı zaman poliçe gerek anlamını alarak muhatabın borcu üstlenmesi anlamına gelir bu sebep ile Alıcılar hesabı alacaklandırılır.
Aşağıdakilerden hangisi özkaynaklarla ilgili bilanço ilkelerinden biri değildir?

A) İşletmenin faaliyetleri sonucu oluşan dönem kâr veya zararının bilançoda özkaynaklar grubunda gösterilmesi
B) Gelecek dönemlere ait giderlerin tespit edilmesi ve bilançoda ayrıca gösterilmesi
C) İşletmede herhangi bir nedenle özkaynaklarda meydana gelen azalmaların takip edilmesi
D) İşletmenin ödenmiş sermayesinin özkaynaklar grubunda gösterilmesi
E) İşletme sahip veya ortaklarının sahip veya ortak sıfatıyla işletme varlıkları üzerindeki haklarının özkaynak grubunda gösterilmesi

Cevap: B

Soruda verilen A,C,D,E maddeleri ile birlikte 5. madde olarak; Özkaynaklar; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri, geçmiş yıl kârları (zararları) ve dönem net kârı (zararı)ndan oluşur. Kâr yedekleri yasal, statü ve olağanüstü yedekler ile yedek niteliğindeki karşılıklar, özel fonlar gibi işletme faaliyetleri sonucu elde edilen kârların dağıtılmamış kısmını içerir. Sermaye yedekleri ise hisse senedi ihraç primleri, iptal edilen ortaklık payları, yeniden değerleme değer artışları gibi kalemlerden meydana gelir. Sermaye yedekleri, gelir unsuru olarak gelir tablosuna aktarılamaz maddesi yer alır.
29- Mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını, aynı zamanda mali tablolarda yer almayan ancak alınacak kararları etkileyecek, gerçekleşmesi muhtemel olaylara da yer verilmesi hangi temel muhasebe kavramı gereğidir?

A) Sosyal sorumluluk
B) İhtiyatlılık
C) Tam açıklama
D) Önemlilik
E) Para ile ölçülme

Cevap: C

Tam Açıklama kavramı : Mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını, aynı zamanda mali tablolarda yer almayan ancak alınacak kararları etkileyecek, gerçekleşmesi muhtemel olaylara da yer verilmesi Tam Açıklama muhasebe kavramıdır.ŞÜPHELİ
TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HS. XXX
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS. XXX
Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A) Şüpheli duruma düşen alacaklar için
karşılık ayrılmasına
B) Şüpheli duruma düşen alacağın tahsiline
C) Şüpheli duruma düşen alacağın tahsil olanağının kalmamasına
D) Şüpheli alacak için ayrılan karşılığın iptaline
E) Alacağın şüpheli duruma düşmesine

Cevap: C

İşletmenin alacağının şüpheli hale gelmesi dava konusu olması gibi olayların gerçekleşmesi sebebi ile alacağa karşılık ayrılmaktadır. Bu işlemde şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı borçlandırılır ve şüpheli ticari alacaklar hesabı alacaklandırılır.
31- Gelir ve gider hesapları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Gelir hesaplarındaki azalışlar, hesapların alacak taraflarına kaydedilir.
B) Gelir hesapları alacak kalanı verir.
C) Gider hesaplarındaki artışlar, hesapların alacak taraflarına kaydedilir.
D) Gelir hesaplarındaki artışlar, hesapların borç taraflarına kaydedilir.
E) Gider hesapları alacak kalanı verir.

Cevap: B

Gelir Hesapları her zaman alacak kalanı verir yada kalan vermez, artışlar ve ilk kayıt alacak tarafına kayıt yapılır. Gider hesapları ise her zaman borç kalanı verir yada kalan vermez artışlar ve ilk kayıtlar borç tarafına kayıt yapılır.
Aşağıdaki işlemlerden hangisi nedeniyle Banka Kredileri hesabına borç kaydı yapılmaz?

A) Avans şeklindeki kredilerin vade sonunda ödenmesine
B) Yabancı paralı krediler için yapılan devalüasyon nedeniyle kredinin Türk Lirası karşılığında azalma olması
C) Faiz ve komisyonların, kredinin ana parasına eklenmesi
D) Kısa vadeli nakdi kredi için nakden veya hesaben ödeme yapılması
E) Verilmiş olan teminatın nakde çevrilerek kredi hesabından düşülmesi

Cevap: C

Banka kredileri hesabı pasif karakterli hesaplardı ve işletmenin borcunu ifade eder bu hesapta ilk kayıt ve artışlar alacak tarafına kaydedilir hesaba tahakkuk etmiş olan faiz ve komisyon işletmenin borcunu arttırıcı bir işlem olduğu için alacak tarafına kayıt yapılır.
33- Tekdüzen Muhasebe Sisteminde, hem bilanço hesapları hem de gelir tablosu hesapları arasında mahsup yapılamayacağını ve bu tabloda "diğer" başlığı altında yer alan bir kalem tutarının ait olduğu grubun toplam tutarının % 20 sini aşması durumunda, ayrı bir başlık altında gösterileceğini öngören kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tutarlılık
B) İhtiyatlılık
C) Önemlilik
D) Tam açıklama
E) Dönemsellik

Cevap: C

Önemlilik kavramı: Tekdüzen Muhasebe Sisteminde, hem bilanço hesapları hem de gelir tablosu hesapları arasında mahsup yapılamayacağını ve bu tabloda "diğer" başlığı altında yer alan bir kalem tutarının ait olduğu grubun toplam tutarının % 20 sini aşması durumunda, ayrı bir başlık altında gösterilmesini ifade eder.


İşletme, nominal bedeli 1 TL olan hisse senetlerinden 400.000 adedini peşin bedelle satın almıştır. Ayrıca alımla ilgili olarak 3.000 TL gider yapmıştır.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
HİSSE
SENETLERİ HS. 400.000
MENKUL KIYMET
SATIŞ ZARARLARI HS. 3.000
BANKALAR HS. 403.000
B)
HİSSE
SENETLERİ HS. 400.000
DİĞER OLAĞAN GİDER
VE ZARARLAR HS. 3.000
BANKALAR HS. 403.000
C)
HİSSE
SENETLERİ HS. 400.000
KOMİSYON GİDERLERİ HS. 3.000
BANKALAR HS. 403.000
D)
HİSSE
SENETLERİ HS. 400.000
KARŞILIK GİDERLERİ HS. 3.000
BANKALAR HS. 403.000
E)
HİSSE
SENETLERİ HS. 400.000
FİNANSMAN GİDERLERİ HS. 3.000
BANKALAR HS. 403.000

Cevap: C

Alınan hisse senetleri nominal değeri üzerinden kayıt edilir alış sırasında ödenen komisyon ve benzeri giderler ise gider hesaplarında izlenir. Hisse senetleri yasal düzenlemeler gereği banka aracılığı ile yapılması zorunludur


35-

İşletme, satın aldığı ticari malların dayanıklı ambalajı ile ilgili olarak 7.000 TL lik depozitoyu yarısı peşin kalanı da ciro ettiği bir çek ile ödemiştir.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
DİĞER
TİCARİ ALACAKLAR HS. 9.900
KASA HS. 100
ALINAN CEKLER HS. 10.000
B)
VERİLEN
DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS. 7.000
KASA HS. 3.500
VERİLEN ÇEKLER VE
ÖDEME EMİRLERİ HS. 3.500
C)
VERİLEN
SİPARİŞ AVANSLARI HS. 7.000
KASA HS. 3.500
VERİLEN ÇEKLER VE
ÖDEME EMİRLERİ HS. 3.500
D)
VERİLEN
DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS. 7.000
KASA HS. 3.500
ALINAN ÇEKLER HS. 3.500
E)
VERİLEN
SİPARİŞ AVANSLARI HS. 9.900
KASA HS. 100
ALACAK SENETLERİ HS. 10.000

Cevap: D

İşletmelerin malzeme alışlarında ödemiş oldukları depozitolar verilen depozito ve teminatlar hesabında takip edilir bu hesap aktif karakteri bir hesaptır ilk kayıt borç tarafına yapılır. Ödemenin yarısı peşin olduğu için kasa alacaklı geri kalan yarısı müşteriden alınan çekin ciro edilmesi ödendiği için alınan çekler alacaklıdır.

İşletme satın aldığı üç adet yazıcı için 30.000 TL lik bir çek keşide etmiştir.
Bu bilgilere göre alacaklandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alınan çekler
B) Tesis makine ve cihazlar
C) Demirbaşlar
D) Verilen çekler ve ödeme emirleri
E) Genel yönetim gideri

Cevap: D

Alınan demir baş için bir çek keşide edilmesi demek çekin işletme tarafından düzenlenerek satıcı firmaya verilmesi demektir. Alınan demirbaş demir başlar hesabına borç Verilen Çek Ve Ödeme Emirleri Hesabına Alacak Kaydedilir.
37- İşletme 120.000 TL ye satın aldığı makinesine azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayırmaktadır. Hizmet ömrü 4 yıl olan makine için 3. yıl ayrılması gereken amortisman tutarı kaç TL dir?

A) 10.000
B) 15.000
C) 25.000
D) 30.000
E) 40.000

Cevap: B

Azalan kalanlar yöntemine göre amortisman hesaplandığında normal amortisman oranının iki katı hesaplanır. 100 / 4 = 25 normal amortisman için
1.120.000 * % 50 = 60.000 (120.000 - 60.000 = 60.000) 2. 60.000 * %50 = 30.000 (60.000 – 30.000 = 30.000)
3. 30.000 * % 50 = 15.000 TL 3. yılın amortismanı
İşletme 1 Kasım tarihinde çıkartmış olduğu 3 ay vadeli 150.000 TL tutarındaki finansman bonosunu 120.000 TL ye satmıştır.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
MENKUL
KIYMET İHRAÇ FARKLARI HS. 30.000
BANKALAR HS. 120.000
ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL
KIYMETLER HS. 150.000
B)
MENKUL
KIYMET SATIŞ ZARARLARI HS. 30.000
BANKALAR HS. 120.000
ÇIKARILMIŞ BONO VE
SENETLER HS. 150.000
C)
FİNANSMAN
GİDERLERİ HS. 30.000
BANKALAR HS. 120.000
ÇIKARILMIŞ BONO VE
SENETLER HS. 150.000
D)
BANKALAR HS. 150.000
MENKUL KIYMET İHRAÇ
FARKLARI HS. 30.000
ÇIKARILMIŞ BONO VE
SENETLER HS. 120.000
E)
MENKUL
KIYMET İHRAÇ FARKLARI HS. 30.000
BANKALAR HS. 120.000
ÇIKARILMIŞ BONO VE
SENETLER HS. 150.000

Cevap: E

Çıkarılan bononun nominal bedelinin altında satılması sebebi ile nominal bedel il satılan bedel arasındaki fark Menkul Kıymet İhraç Farkları Hesabına Borç Kaydedilir. İlgili yasal düzenleme gereği bu işlemler banka aracılığı ile yapılması gerekir tahsilatın banka aracılığı ile yapıldığı için banka hesabının borcuna ve çıkarılmış bono ve senetler hs. Alacak tarafına kayıt yapılır
39- “G” İşletmesi, kuracağı fabrikaya kuruluş yeri olarak seçtiği arsayı üzerindeki bina ile 400.000 TL ye peşin olarak satın almıştır. İşletme 72.000 TL lik KDV bedeli için çek ciro etmiştir.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
ARAZİ VE
ARSALAR HS. 400.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 72.000
KASA HS. 400.000
ALINAN ÇEKLER HS. 72.000
B)
ARAZİ VE
ARSALAR HS. 400.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 72.000
KASA HS. 400.000
VERİLEN ÇEKLER VE
ÖDEME EMİRLERİ HS. 72.000
C)
BİNALAR HS 400.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 72.000
KASA HS. 400.000
VERİLEN ÇEKLER VE
ÖDEME EMİRLERİ HS. 72.000
D)
YAPILMAKTA
OLAN YATIRIMLAR HS. 400.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 72.000
KASA HS. 400.000
ALINAN ÇEKLER HS. 72.000
E)
BİNALAR HS 400.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 72.000
KASA HS. 400.000
ALINAN ÇEKLER HS. 72.000

Cevap: A

İşletme bir duran varlık alışı gerçekleşmiştir. Arazi Ve Arsalar hesabı Aktif Karakterli bir hesap olduğu için ilk kayıt borcunda takip edilir. Alışla ilgili kdv ise İndirilecek Kdv Hesabının Borcunda izlenir yapılan ödemede arsanın bedelinin peşin ödendiği için kasa hesabı alacaklandırılır ve ödenen kdv ise önceden alınan bir çekin cirosu ile ödendiği için de alınan çekler hesabı alacaklandırılır.

DÖNEM
KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HS XX
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS. XX
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A) Ödenecek vergi tahakkuklarının kesinleşmesine
B) Ödenecek vergilerin dönem kârından düşülmesine
C) Peşin ödenen vergilerin mahsubuna
D) Ödenecek vergilerin taksitlendirilmesine
E) Dönem kârı üzerinden vergi hesaplanmasına

Cevap: A

Dönem sonun da işletmedin elde ettiği kardan hesaplanan vergi ve yasal yükümlülüklerin kesinleşmesi kaydıdır. 41- İşletme, bankadan aldığı dekonttan, cari hesabı lehine faiz tahakkuk ettirildiğini ve bu tutara ilişkin menkul sermaye iradı vergisinin de kesilerek cari hesabından tahsil edildiğini öğrenmiştir.
Bu bilgilere göre işletme bu işlemde sermaye iradı vergisini aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydeder?

A) Faiz Gelirleri
B) Bankalar
C) Hesaplanan KDV
D) Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
E) İndirilecek KDV

Cevap: D

Dönem içerisin de işletmelerin elde ettikleri faiz gibi giderlerden kesilen stopajlar peşin ödenen vergi ve fonlar hesabının borç tarafında takip edilir.
İşletme 2008 yılında kaydını sildiği 12.350 TL tutarındaki alacağını 2009 yılında tahsil etmiştir.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
KASA HS. 12.350
ÖNCEKİ DÖNEM
GELİR VE KÂRLARI HS. 12.350
B)
KASA HS. 12.350
DİĞER ÇEŞİTLİ
ALACAKLAR HS. 12.350

C)
KASA HS. 12.350
GEÇMİŞ YILLAR
KÂRLARI HS. 12.350
D)
KASA HS. 12.350
KONUSU KALMAYAN
KARŞILIKLAR HS. 12.350
E)
KASA HS. 12.350
GELİR TAHAKKUKLARI HS. 12.350

Cevap: A

Yapılan tahsilat işletmenin daha önceden karşılık ayırarak kaydını sildiği bir alacaktan kaynaklandığı için önceki dönem gelir ve karlar hesabının alacağına ve tahsilatın nakit olarak yapılmasından dolayı da kasa hesabının borcuna kayıt edilir. 43- Aşağıdaki hesaplardan hangisi hazır değerler arasında yer almaz?

A) Alınan çekler
B) Kasa
C) Bankalar
D) Diğer hazır değerler
E) Hisse senetleri

Cevap: E

Hisse senetleri Hesabı Menkul Kıymetler gurubunun içerisinde yer almaktadır.

Stoklarını aralıksız envanter yöntemi ile izleyen “A” işletmesine, kusurlu olduğu saptanan 40.000 TL lik ticari mal geri gönderilmiştir. İade edilen ticari malın maliyeti 15.000 TL dir.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
SATIŞTAN
İADELER HS. 40.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 7.200
DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS. 47.200
TİCARİ MALLAR HS. 15.000
SATILAN TİCARİ MALLAR
MALİYETİ HS. 15.000
B)
SATIŞTAN
İADELER HS. 40.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 7.200
ALICILAR HS. 47.200
TİCARİ MALLAR HS. 15.000
SATILAN TİCARİ MALLAR
MALİYETİ HS. 15.000
C)
SATIŞTAN
İADELER HS. 40.000
HESAPLANAN KDV HS. 7.200
ALICILAR HS. 47.200
SATILAN TİCARİ
MALLAR MALİYETİ HS. 15.000
TİCARİ MALLAR HS. 15.000
D)
SATIŞTAN
İADELER HS. 40.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 7.200
BORÇ SENETLERİ HS. 47.200
SATILAN TİCARİ
MALLAR MALİYETİ HS. 15.000
TİCARİ MALLAR HS. 15.000
E)
SATIŞTAN
İADELER HS. 40.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 7.200
SATICILARHS. 47.200
SATILAN TİCARİ
MALLAR MALİYETİ HS. 15.000
TİCARİ MALLAR HS. 15.000

Cevap: B

Satılan malın iade alınmasında alınan iade satıştan iadeler hesabının borcunda ve iade ile ilgili kdv ise indirilecek kdv hesabının borcunda izlenir. Yapılan iade işlemi firmanın alacaklı olduğu müşterisinden kaynaklandığı için alıcılar hesabının alacağında kayıt yapılır işletme sürekli (aralıksız) envanter yöntemi kullandığı için daha önceden yapmış olduğu maliyet kaydının tersini yapmak zorundadır.

45-
Firma geçen yıl 5.000 TL karşılık ayırdığı 9.000 TL lik şüpheli ticari alacağının tahsilinin mümkün olmadığına karar vermiştir.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS. 5.000
KARŞILIK GİDERLERİ HS. 4.000
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HS. 9.000
B)
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HS. 5.000
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HS. 4.000
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS. 9.000
C)
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS. 5.000
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI HS. 4.000
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HS. 9.000
D)
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HS. 5.000
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR HS. 4.000
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS. 9.000
E)
ŞÜPHELİTİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HS. 5.000
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI HS. 4.000
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS. 9.000

Cevap: E

Daha önce karşılık ayrılan ticari alacağın geri kalan kısmının da tahsilatı imkansız hale geldiği için alacağın kayıtlardan silinmesi işlemidir. Önceki dönemde ayrılan şüpheli ticari alacak karşılığını borçlandırılarak kapatılır geri kalan alacak ise önceki döneme ait olduğu için önceki dönem gider ve zararlar hesabına borcuna yazılır ve şüpheli alacaklar hesabına alacak yazılır.
Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
Yeni Yorum Gönder Staja Başlama Sınavı Çıkmış Sorular konusu
Staja Başlama Sınavı Çıkmış Sorular Konusunun Etiketleri Etiketler
Staja Başlama Sınavı Çıkmış Sorular Konusunun Linki Direk Link
Staja Başlama Sınavı Çıkmış Sorular Konusunun HTML Kodu HTML Link
Staja Başlama Sınavı Çıkmış Sorular Konusu BBCode Linki BBCode Link
Staja Başlama Sınavı Çıkmış Sorular Konusunu Paylaş Sosyal Paylaş


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Smmm Staja Başlama Ders Notları caner 0 14,880 27.12.2013 16:24
Son Yorum: caner
  Smmm Staja Başlama Çalışma Soruları caner 0 6,396 27.12.2013 16:15
Son Yorum: caner
  Staja Başlama Sınavı Finansal Muhasebe Soruları caner 0 10,425 27.12.2013 16:14
Son Yorum: caner
  Finansal Muhasebe Deneme Sınavı tesmer 0 4,926 01.06.2013 00:57
Son Yorum: tesmer

Hızlı Menü:

Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi