Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 1 Oy - Ortalama: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Staja Başlama Sınavı Finansal Muhasebe Soruları
27.12.2013, 16:14
Yorum: #1
Staja Başlama Sınavı Finansal Muhasebe Soruları
STAJA BAŞLAMA SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI

1 Gerçek bedeli olmayan, bilinmeyen veya doğru olarak saptanılamayan bir malın, değerleme gününde satılması halinde benzer bir mala göre sahip olacağı değere ne ad verilir?
A) İtibari değer
B) Tasarruf değeri
C) Mukayyet değeri
D) Emsal bedeli
E) Maliyet bedeli

Cevap : D

Emsal bedeli: Gerçek bedeli olmayan, bilinmeyen veya doğru olarak saptanılamayan bir malın, değerleme gününde satılması halinde benzer bir mala göre sahip olacağı değere emsal bedeli denir.

9- Vadeli çeklerin "Alınan Çekler" hesabında izlenmesi aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisine aykırıdır?
A) İhtiyatlılık
B) Dönemsellik
C) Özün önceliği
D) Tam açıklama
E) Tutarlılık

Cevap : C

Özün Önceliği Kavramı : Bu kavram, işlemlerin muhasebeleştirilmesinde biçimlerinden çok özlerinin esas alınması gereğini ifade eder. Bu nedenle çekte vade olmadığı halde ticari hayatta vade varmış gibi işlem yapılmasından dolayı vadeli çekler Alacak Senetleri hesabında izlenmelidir, Alınan Çekler hesabında izlenmesi özün önceliği kavramına aykırıdır.

2- Sermaye hesabının tutarı aşağıdakilerden hangisini göstermez?
A) Kayıtlı sermayeyi
B) Ticaret siciline tescil edilmiş sermayeyi
C) Çıkarılmış sermayeyi
D) Ortaklar tarafından işletmeye tahsis edilmiş
sermayeyi
E) Ana sözleşmede yer alan sermayeyi

Cevap : a

Kayıtlı Sermaye: Ortakların esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla yönetim kurulu kararıyla TTK’nun sermayenin arttırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın çıkartabilecekleri azami hisse senedi miktarını gösteren ticaret siciline tescil edilmiş sermayedir.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere kayıtlı sermaye sadece sermaye tavanını göstermektedir. Bu nedenle sermaye hesabı tutarıyla karşılaştırılması mümkün değildir.

10- Aşağıdaki hesaplardan hangisi mali duran varlıklar arasında yer almaz?
A) İştirakler
B) Yapılmakta olan yatırımlar
C) Bağlı ortaklıklar
D) Bağlı menkul kıymetler
E) İştiraklere sermaye taahhütleri

Cevap : B

Yapılmakta Olan Yatırımlar Maddi Duran Varlıklar Hesap grubunda yer almaktadır.

3- Aşağıdakilerden hangisi işletmenin atıl fonlarını bir yıldan az vadeli yatırımlarda değerlendirmek için kullandığı hesaptır?
A) İştirakler
B) Hisse Senetleri
C) Diğer Mali Duran Varlıklar
D) Bağlı Ortaklıklar
E) Bağlı Menkul Kıymetler

Cevap : B

İşletmenin spekülatif amaçlı almış olduğu menkul kıymetler, 1 yıldan daha az sürede elde bulundurulmak istenilmesinden dolayı dönen varlıklar içinde yer almalıdırlar. Diğer hesapları incelediğimizde duran varlıklar grubunun hesaplarıdır. Duran varlıklarda atıl fonlar izlenmez işletmenin uzun vadeli yatırımlarının izlendiği hesap grubudur.
11- Aşağıdakilerden hangisi pasifi düzenleyici bir hesap değildir?
A) Ödenmemiş sermaye
B) Özel fonlar
C) Borç senetleri reeskontu
D) Menkul kıymet ihraç farkı
E) Dönem net zararı

Cevap : B

Özel Fonlar düzenleyici bir hesap değildir ve pasif karakterli hesaplar gibi çalışırlar. Diğer seçeneklerin tamamı düzenleyici hesap olup pasifte bulunmalarına rağmen aktif karakterli hesaplar gibi çalışırlar.
4- İşletmenin üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasını üstlenmesi, geri vermek koşuluyla aldığı bir değerin karşılığını sağlaması ve gerçekleşecek bir borcun karşılığı olmak üzere ödediği paralar hangi hesapta izlenir?
A) Diğer Çeşitli Alacaklar
B) Gelecek Aylara Ait Giderler
C) Verilen Sipariş Avansları
D) Verilen Depozito ve Teminatlar
E) Gider Tahakkukları

Cevap : D

İşletmenin geri almak koşuluyla vermiş olduğu değerler Verilen Depozito ve teminatlar hesabında izlenir. Bu değerler geri alınma vadelerine göre kısa yada uzun vadeli olabilirler. Kısa vadeliler dönen varlıkta bulunan Verilen Depozito ve teminatlar hesabında, uzun vadeliler duran varlıkta bulunan Verilen Depozito ve teminatlar hesabında izlenirler. Örnek olarak elektrik, su, doğalgaz aboneliği için ilgili kurumlara teminat verilmesi yada ihaleye girmek için verilen nakdi teminatlar.
12- İşletmenin, keşide edip kabul için muhataba gönderdiği poliçe kabul işlemi tamamlanarak geri gönderilmiştir. Bu durumda işletmenin yapacağı yevmiye kaydında alacaklandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Borç senetleri
B) Alıcılar
C) Alacak senetleri
D) Diğer çeşitli alacaklar
E) Satıcılar

Cevap : B

İşletmenin alacağı nedeniyle kabule gönderilen poliçe kabul işleminin tamamlanması nedeniyle Alacak Senetleri hesabının borcu karşılığında Alıcılar hesabının alacağına kaydedilmelidir.

5- İşletme, müşterisi “A” işletmesine 3.000 TL ıskonto yaptığını fatura ile bildirmiştir.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
YURTİÇİ
SATIŞLAR HS. 3.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 540
SATICILAR HS. 3.540
B)
SATIŞ
İSKONTOLARI HS. 3.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 540
TİCARİ MALLAR HS. 3.540
C)
YURTİÇİ
SATIŞLAR HS. 3.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 540
ALICILAR HS. 3.540
D)
TİCARİ
MALAR HS. 3.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 540
ALICILAR HS. 540
E)
SATIŞ
İSKONTOLARI HS. 3.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 540
ALICILAR HS. 3.540

Cevap : E

İşletme yapmış olduğu iskontoları satış iskontoları hesabında takip eder ve satış iskontoları hesabı normal satış hesabı olan yurtiçi satışlar hesabının çalışma şeklinden ters olarak, borçlu çalışmak durumundadır. Satıştan dolayı iskonto olduğu ve bu durumda alacağımızı düşürdüğü için alıcılar hesabının alacağına kaydetmemiz gerekir.
13- İşletme satıcılarına olan 23.000 TL lik borcu için bir çek keşide etmiştir.
Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
BORÇ
SENETLERİ HS. 23.000
ALINAN ÇEKLER HS. 23.000
B)
SATICILAR HS. 23.000
ALINAN ÇEKLER HS. 23.000
C)
BORÇ
SENETLERİ HS. 23.000
VERİLEN ÇEKLER VE
ÖDEME EMİRLERİ HS. 23.000
D)
SATICILAR HS. 23.000
VERİLEN ÇEKLER VE
ÖDEME EMİRLERİ HS. 23.000
E)
SATICILAR HS. 23.000
BORÇ SENETLERİ HS. 23.000


Cevap : D

İşletme daha önce Satıcılar hesabının alacağına kaydettiği borcunu çek keşide ederek ödediği ve Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı da düzenleyici bir hesap olmasından dolayı Satıcılar hesabının borcu karşılığında Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabının alacağına kaydedilmelidir.
6- İşletme 1.800 TL lik KDV si peşin, 2.500 TL si çek, 3.500 TL si bono ve geriye kalanı da kredili olmak üzere 10.000 TL lik ticari mal satmıştır.
Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
KASA HS. 1.800
VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS. 2.500
SATICILAR HS. 4.000
ALACAK SENETLERİ HS. 3.500
YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 10.000
HESAPLANAN KDV HS. 1.800
B)
KASA HS. 1.800
ALINAN ÇEKLER HS. 2.500
ALICILAR HS. 4.000
ALACAK SENETLERİ HS. 3.500
YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 10.000
HESAPLANAN KDV HS. 1.800
C)
KASA HS. 1.800
ALINAN ÇEKLER HS. 2.500
SATICILAR HS. 4.000
BORÇ SENETLERİ HS. 3.500
YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 10.000
HESAPLANAN KDV HS. 1.800
D)
KASA HS. 1.800
ALINAN ÇEKLER HS. 2.500
ALICILAR HS. 4.000
BORÇ SENETLERİ HS 3.500
YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 10.000
HESAPLANAN KDV HS. 1.800
E)
BANKALAR HS. 1.800
ALINAN ÇEKLER HS. 2.500
ALICILAR HS. 4.000
ALACAK SENETLERİ HS. 3.500
YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 10.000
HESAPLANAN KDV 1.800

Cevap : B

İşletmenin yapmış olduğu satıştan dolayı;
- KDV peşin olduğu için 1.800TL Kasa hesabının borcuna kaydedilir.
- 2.500 TL almış olduğumuz çek Alınan Çekler hesabının borcuna kaydedilmelidir.
- 3.500 TL bono Alacak Senetleri hesabının borcuna kaydedilmelidir.
- Geriye kalan 4.000 TL kredili satışların takip edildiği Alıcılar hesabının borcuna kaydedilmelidir.
- Ana faaliyet konusu ile ilgili yapılan satışların takip edildiği hesap olan Yurtiçi Satışlar hesabının alacığına toplam satış bedeli olan 10.000 TL kaydedilir.
- Yapılan teslimle ilgili 1.800 TL Hesaplanan Kdv hesabının alacağına kaydedilerek borç ve alacak toplamları eşitlenmiş olur.
- 14- İşletme, elde edilme maliyeti 4.000 TL olan bir makineyi, 1.000 TL + % 18 KDV ye peşin bedelle satmıştır. Satış anında, makinenin 2.500 TL lik kısmı itfa edilmiştir.
Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
KASA HS. 1.180
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 2.500
DİĞER OL.DIŞI GİDER VE ZAR. HS. 2.500
TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HS. 1.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 180
B)
KASA HS. 1.680
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 2.500
TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HS . 4.000
HESAPLANAN KDV HS. 180
C)
KASA HS. 1.180
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 2.500
DİĞER OL.DIŞI GEL. VE KÂR. HS. 500
TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HS. 4.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 180
D)
KASA HS. 2.180
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 2.500
DİĞER OL.DIŞI GİD. VE ZAR. HS. 500
TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HS. 4.000
HESAPLANAN KDV HS. 180
E)
KASA HS. 1.180
BİRİKMİŞ AMORT. HS. 2.500
DİĞER OL.DIŞI GİD. VE ZAR HS. 500
TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 4.000
HESAPLANAN KDV HS. 180

Cevap : E

İşletmenin aktifinde kayıtlı 4.000 TL değerindeki makinenin birikmiş amortismanı olan 2.500 TL olmasından dolayı aradaki fark olan 1.500 TL ile satış bedeli olan 1.000 TL karşılaştırıldığında 500 TL zarar doğduğu görülmektedir. Bu durumda Tesis Makine ve Cihazın kayıtlardan çıkarılması için alacağına kayıt yapılır ve teslimden doğan Kdv Hesaplanan Kdv hesabının alacağına kaydedilir. Makinenin çıkışı yapıldığı için karşılığında düzenleyici hesap olan Birikmiş amortisman hesabının borcuna kaydedilerek Birikmiş Amortisman hesabı da kapatılmış olacaktır. İşletme bu satıştan dolayı 500 TL zarar ettiği ve olağandışı bir zarar olduğu için Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabının borcuna kaydedilir. Bu satıştan elde edilen tutar Kasa hesabının borcuna kaydedilerek kayıt tamamlanır.7- Çıkarılmış tahviller hesabının dönem
sonundaki alacak kalanı aşağıdakilerden
hangisini gösterir?

A) Uzun vadeli tahvilli borçları
B) Ödenmiş olan tahvilli borçları
C) Ödenecek olan tahvil anapara ve faizlerini
D) Bilânço tarihinden itibaren bir yıl içinde
ödenecek tahvilli borçları
E) Tahvillerin primli satış tutarını

Cevap : A

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar hesap grubunda bulunan Çıkarılmış Tahviller, işletmenin ihraç etmiş olduğu tahviller karşılığında alacağına kaydedildiği için dönem sonunda alacağında yazılı tutar Uzun vadeli tahvilli borçları ifade eder. Ayrıca tahvil zaten uzun vadeli olmak durumundadır.
15- Amortismanlarla ilgili olarak, aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır ?
A) Dönem amortismanı, ilgili dönemin gelirinden dolaylı veya dolaysız olarak indirilir.
B) Amortisman duran varlıkların maliyetinin sistemli ve anlamlı biçimde varlıkların kullanım sürelerine dağıtılmasıdır.
C) Boş arazi ve arsalar için amortisman ayrılmaz.
D) Amortismanların muhasebeleştirilmesi, aynı tutarda bir fon ayrılmasıdır.
E) Amortisman bir değerleme yöntemi değildir.

Cevap : D

Amortisman muhasebeleştirmesi, bir fon ayırma işlemi değil, amortismana tabi varlıkları kullanıldıkları döneme ait itfa edilmesidir. Yani dönem gideri oluşturma işlemidir.

8- İşletme, üretim sisteminde kullanmak üzere, 130.000 TL ye peşin olarak patent satın almış, alışla ilgili diğer giderler için 20.000 TL olmak üzere KDV dahil 177.000 TL ödemiştir.
Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
HAKLAR HS. 150.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 27.000
KASA HS. 177.000
B)
HAKLAR HS. 130.000
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS 20.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 27.000
BANKA KREDİLERİ 177.000
C)
ARAŞTIRMA
VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HS. 150.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 27.000
BANKALAR HS. 177.000
D)
HAKLAR HS. 130.000
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS 20.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 27.000
BANKALAR HS. 177.000
E)
ARAŞTIRMA
VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HS.150.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 27.000
KASA HS. 177.000

Cevap : A

İşletmenin almış olduğu duran varlık kalemlerinin maliyet bedeli ile
kaydedilmesi gerektiği için yapılan giderler ve patent için ödenen
tutarın tamamı Haklar hesabının borcuna kaydedilmek durumundadır.
Ödenen Kdv İndirilecek Kdv hesabının borcuna kaydedilerek, yapılan
Ödeme peşin olduğu için Kasa hesabının alacağına kaydedilerek
kayıt tamamlanır.FİNANSAL MUHASEBE / 2007-3 A / 10 KASIM 2007

16- Bir işletmenin kiraladığı mağazaya yaptırdığı asansör için gerçekleşen ödeme aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir?
A) Genel Üretim Giderleri
B) Yapılmakta Olan Yatırımlar
C) Özel Maliyetler
D) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
E) Binalar

Cevap : C

İşletmenin kiralamış olduğu gayrimenkul için yaptırmış olduğu ve kiralama süresinin sonunda götüremeyeceği harcamalar Özel Maliyetler hesabında izlenir ve kiralama süresi boyunca itfa edilir. Kiralama süresi tam olarak belirlenmemiş ise 5 yıl süresince itfa edilir.
26- Ortaklardan birinin tatil parasının işletme tarafından ödenmesi durumunda, işletmenin ortaklardan alacaklar hesabını kullanması aşağıdaki muhasebe temel varsayımlarından hangisi ile açıklanır?
A) Kişilik
B) Parayla ölçme
C) Sosyal sorumluluk
D) Süreklilik
E) Özün önceliği

17- TİCARİ
MALLAR HS. 500
İNDİRİLECEK KDV HS. 90
VERİLEN SİPARİŞ
AVANSLARI HS. 450
KASA HS. 90
SATICILAR HS. 50
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A) Avans mahsup edildikten sonra peşin ve kredili olarak ticari mal satın alınmasına
B) Peşin ve kredili olarak ticari mal satılmasına
C) KDV si peşin ödenerek kredili olarak mal alınmasına
D) Avans alınarak peşin ve kredili olarak ticari mal satılmasına
E) Avans ve KDV si peşin, kalanı kredili olarak ticari mal satın alınmasına

Cevap : A
İşletmenin daha önce avans vererek Verilen Sipariş Avanslarına kaydettiği ticari malları almasıyla avans mahsup edilerek, Kdv si peşin geriye kalanı kredili olarak mal satın alınmıştır.
24- İşletmenin döviz kasasında bulunan yabancı paralarının kur farklarından kaynaklanan olumlu farkı aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?
A) Kambiyo Zararları
B) Kasa
C) Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar
D) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar
E) Kambiyo Kârları
18- İşletme 2006 yılında kaydını sildiği 20.000 TL tutarındaki alacağını 2007 yılında tahsil etmiştir.
Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
KASA HS. 20.000
ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI HS. 20,000
B)
KASA HS. 20.000
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK HS. 20.000
C)
KASA HS. 20.000
DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS. 20.000
D)
ŞÜPHELİTİCARİ AL. KAR. HS. 20.000
ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI HS. 20.000
E)
KASA HS. 20.000
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZAR. HS. 20,000

Cevap : A

İşletmenin önceki yılda kayıtlardan sildiği ve gider kaydettiği alacağını, sonraki yıl tahsil etmesi nedeniyle Önceki Dönem Gelir ve Karlar hesabına kaydedilmelidir. Karşılığına kasaya nakit girişi sağlandığı için Kasa hesabı borçlandırılır.
30- Dönem sonunda kasa sayım noksanı, kasa sayım fazlasından daha büyükse aradaki fark nasıl muhasebeleştirilir?
A) Diğer olağan gelir ve kâr olarak kaydedilir.
B) Diğer olağan gider ve zarar olarak kaydedilir.
C) Diğer olağan dışı gelir ve kâr olarak kaydedilir.
D) Diğer olağandışı gider ve zarar olarak kaydedilir.
E) Fark takip eden döneme aktarılır.

19- İşletme daha önce şüpheli olduğu için 2.000 TL karşılık ayırdığı, 8.000 TL lik şüpheli alacağın 6.000 TL lik kısmını tahsil edebilmiştir.
Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
KASA HS. 6.000
KARŞILIK GİDERLERİ HS. 2.000
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS. 6.000
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
KARŞILIĞI HS. 2.000
B)
KASA HS. 8.000
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS. 6.000
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
KARŞILIĞI HS. 2.000
C)
KASA HS. 6.000
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
KARŞILIĞI HS. 2.000
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS. 8.000
D)
KASA HS. 6.000
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
KARŞILIĞI HS. 2.000
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS. 6.000
KARŞILIK GİDERLERİ HS. 2.000
E)
KASA HS. 6.000
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS. 2.000
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
KARŞILIĞI HS. 6.000
KARŞILIK GİDERLERİ HS. 2.000

Cevap : C

İşletmenin ihtiyatlılık kavramı gereği ayırmış olduğu ve tahsil etmeyi planladığı tutar kadar tahsilat yaptığı için Şüpheli Ticari Alacaklar ve Karşılığı hesabı kapatılarak tahsilat tutarı Kasa hesabının borcuna kaydedilir.

21- İşletme, 25.000 TL lik kasa noksanlığının satıcılara olan borcun ödendiği halde kayıtlara geçirilmediğinden kaynaklandığını saptamıştır.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
SATICILAR HS. 25.000
SAYIM VE TESELLÜM
NOKSANLARI HS. 25.000
B)
SAYIM
VE TESELLÜM NOKSANLARI HS. 25.000
SATICILAR HS. 25.000
C)
ALICILAR HS. 25.000
SAYIM VE TESELLÜM
NOKSANLARI HS. 25.000
D)
KASA HS. 25.000
SAYIM VE TESELLÜM
NOKSANLARI HS. 25.000
E)
SATICILAR HS. 25.000
KASA HS. 25.000

Cevap : A

İşletme kasa sayımı sonucu 25.000 TL noksanı Kasa hesabının alacağı karşılığı Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabının borcuna kaydetmiştir. Kayıtlara geçirmediği satıcılara olan borçtan kaynaklandığını tespit ettiği için Satıcılar hesabı borcu karşılığı Sayım ve Tesellüm hesabının alacağına kaydederek hesabı kapatmış olmaktadır.

20- Yeni bir şube açan işletme 10.000 TL kuruluş ve örgütlenme gideri ve KDV si için senet düzenlemiştir.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
KURULUŞ
VE ÖRGÜTLENME GİDERİ HS. 10.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 1.800
ALACAK SENETLERİ HS. 11.800
B)
GENEL ÜRETİM
GİDERLERİ 10.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 1.800
BORÇ SENETLERİ HS. 11.800
C)
GENEL
YÖNETİM GİDERLERİ HS. 10.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 1.800
BORÇ SENETLERİ HS. 11.800
D)
KURULUŞ
VE ÖRGÜTLENME GİDERİ HS. 10.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 1.800
BORÇ SENETLERİ HS. 11.800
E)
GENEL ÜRETİM
GİDERLERİ HS. 10.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 1.800
ALACAK SENETLERİ HS. 11.800

Cevap : D

İşletme kendi senedini düzenlediği için kuruluş ve örgütlenme giderleri ve kdv sini Borç Senetleri hesabının alacağı karşılığı Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri hesabı ve İndirilecek Kdv hesabının borcuna kaydedilmelidir. Senet ciro etseydi Borç Senetleri hesabı yerine Alacak Senetleri hesabına kaydederdi.

22- Mal hareketlerinin aralıklı sayım yöntemi ile izlenmesi durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Satın alma giderleri bir gider hesabına kaydedilir.
B) Satın alma iadeleri Ticari Mallar Hesabının alacak tarafına kaydedilir.
C) Satın alma ıskontoları Ticari Mallar Hesabının borç tarafına kaydedilir.
D) Her satıştan sonra, satılan mallar alış maliyeti ile satılan malın maliyeti hesabına devredilir.
E) Satış giderleri Ticari Mallar Hesabının borç tarafına kaydedilir.

Cevap : B

Mal hareketlerinin aralıklı sayım yönetiminde maliyet kayıtları dönem sonunda stok sayımı sonucuna göre muhasebeleştirilir. Aynı şekilde mal iade kayıtları da dönem sonu stok sayımının içerisinde kalacağı için dönem içerisinde sadece mal iade kaydı atılmalıdır. Ancak aralıksız sayım yöntemi kullanılsaydı mal iadesi kaydının devamında maliyet kaydı iptal edilmeliydi. İade edilen mal stoktan çıkışı ifade ettiği için stoklar hesabını azaltmak için Ticari Mallar hesabının alacağına kayıt yapılır.23- Alış maliyeti 70.000 TL olan bir bina, peşin bedelle 50.000 TL ye satılmıştır. Satış tarihinde binanın 40.000 TL lik kısmı itfa edilmiştir.
Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
KASA HS. 59.000
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 40.000
BİNALAR 70.000
DİĞER OLAĞAN GELİR VEKÂRLAR HS. 20.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 9.000
B)
KASA 59.000
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 40.000
BİNALAR HS. 70.000
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂR. HS. 20.000
HESAPLANAN KDV 9.000
C)
KASA HS. 59.000
BİRİKMİŞ AMOR. HS. 40.000
BİNALAR HS. 70.000
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂR. HS. 20.000
HESAPLANAN KDV HS. 9.000
D)
KASA HS. 49.000
BİNALAR HS. 50.000
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 40.000
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂR. HS. 50.000
HESAPLANAN KDV HS. 9.000
E)
KASA 59.000
BİRİKMİŞ AMOR. HS. 40.000
BİNALAR HS. 50.000
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂR. HS. 40.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 9.000


Cevap : B

İşletmenin alış maliyeti 70.000 TL olan binasının 40.000 TL’lik kısmı itfa edildiği için aradaki fark olan 30.000 TL kayıtlı değeridir. Satış bedeli 50.000 TL olduğu için kayıtlı değeri ve satış bedeli arasındaki fark olan 20.000 TL Olağandışı Gelir ve Karlar hesabının alacağına kaydedilerek irat kaydedilir. Binamızı kayıtlarımızdan çıkarmak için Binalar hesabının alacağına kaydedilir ve buna bağlı olarak Birikmiş Amortisman hesabının borcuna kaydedilerek amortisman hesabı kapatılır. İşletmenin kayıtlarında artık bina olmayacağı için amortismanıda kayıtlardan çıkarılmalıdır. Yapılan tahsilat, Kdv ve bina bedeli olduğu için toplamı Kasa hesabının borcuna kaydedilmektedir.FİNANSAL MUHASEBE / 2007-2 A / 23 HAZİRAN 2007

24- Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunda "Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar" bölümünde yer almaz?
A) Konusu Kalmayan Karşılıklar
B) İştiraklerden Temettü Gelirleri
C) Gelir Tahakkukları
D) Menkul Kıymet Satış Kârları
E) Faiz Gelirleri

Cevap : C

Gelir Tahakkukları hesabı Gelir Tablosu hesap grubu olan Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar hesap grubunda değil Bilanço hesap grubundan biri olan Gelecek Aylara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları hesap grubunda bulunurlar. Gelir Tahakkukları hesabı dönem ayırıcı bir hesaptır. Gerçekleşmiş ancak tahsil edilmemiş gelirlerin dönemsellik kavramı gereği izlendiği bir hesaptır.
31- Bir ekonomik değerin, değerleme gününde, işletme bakımından sahip olduğu gerçek değerine ne ad verilir?
A) Rayiç bedel
B) İtibari değer
C) Tasarruf değeri
D) Vergi değeri
E) Mukayyet değer

Cevap : C

Tasarruf Değeri: Bir ekonomik değerin, değerleme gününde, işletme bakımından sahip olduğu gerçek değerine tasarruf değeri adı verilir.
25- KISA VADELİ
BORÇLANMA GİDERLERİ HS. XXX
FİNANSMAN GİD. YANSITMA HS. XXX
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden
hangisine aittir?
A) Gerçekleşen finansman giderinin tahakkukuna
B) Maliyet hesapları ile sonuç hesaplarının karşılaştırılmasına
C) Ay sonunda finansman giderinin gelir tablosu hesabına yüklenmesine
D) Gelecek döneme ilişkin finansman giderinin kaydına
E) Tahakkuk etmiş, ancak ödenmemiş finansman giderinin kaydına

Cevap : C

İşletmenin maliyet hesaplarından biri olan Finansman Giderleri hesabında takip etmiş olduğu finansman giderleri Finansman Giderleri Yansıtma hesabı aracılığıyla Gelir Tablosu hesaplarından biri olan Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri hesabına aktarılır. Yapılan finansman giderinin uzun vadeli olması durumunda Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri hesabına aktarılır.
32- İşletme, satıcıya olan senetsiz borcuna karşılık cüzdanında bulunan aynı tutarlı bir çeki ciro etmiştir.
Bu bilgilere göre aşağıdaki kayıtlardan
hangisi yapılır?
A) Satıcılar Hesabı borçlu, Alıcılar Hesabı alacaklı
B) Alıcılar Hesabı borçlu, Alınan Çekler Hesabı alacaklı
C) Alıcılar Hesabı borçlu, Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı alacaklı
D) Satıcılar Hesabı borçlu, Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı alacaklı
E) Satıcılar Hesabı borçlu, Alınan Çekler Hesabı alacaklı


Cevap : E

Kredili işlemden dolayı satıcılara olan borcunu başkaca bir işletmeden almış olduğu çeki ciro ederek kapatmış olması nedeniyle elindeki çekin çıkışını yapmak için Alınan Çekler hesabının alacağı ve borcunu kapatmak için Satıcılar hesabının borcuna kayıt yapmaktadır. Aldığı çeki ciro etmeyip çek keşide etmiş olsaydı Alınan Çekler hesabı yerine Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabını kullanması gerekirdi.


26- Aşağıdaki hesap gruplarından hangisi bilançoda yer almaz?
A) Yabancı kaynaklar
B) Gelir gider hesapları
C) Duran varlıklar
D) Özkaynaklar
E) Dönen varlıklar
Cevap : B

Gelir gider hesapları bilanço hesapları değil Gelir Tablosu hesap grubunun içeriğinde yer almaktadır. Diğer seçenekler bilanço hesaplarının ana hesap grubunu oluşturmaktadır.

33- İşletmenin ana hesapları izlemek için tuttuğu deftere ne ad verilir?
A) Büyük defter
B) Yardımcı defter
C) Yevmiye defteri
D) İmalat defteri
E) İşletme defteri

Cevap : A

İşletmenin günlük deftere (yevmiye defteri) kaydetmiş olduğu işlemler ana hesaplarda izlenmek amacıyla büyük deftere kaydedilir. Böylece hesap kalanları tespit edilerek mizan oluşturulabilir.

27- Hisse senetlerinin alış bedelinden daha düşük bir bedelle satılması durumunda, alış ve satış fiyatı arasındaki fark aşağıdaki hesaplardan hangisine borç kaydedilir?
A) Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabına
B) Menkul Kıymet Satış Kârları Hesabına
C) Hisse Senetleri Hesabına
D) Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına
E) Dönem Kârı veya Zararı Hesabına

Cevap : A

Hisse senetlerinin daha düşük bir bedelle satılması nedeniyle işletme bu satıştan zarar etmiştir ve bu zararı Menkul Kıymet Satış Zararları hesabında takip etmelidir. Tam tersi satıştan kar elde etmiş olsaydı B seçeneğinde bulunan Menkul Kıymet Satış Karları hesabında takip edilir.
34- İşletmenin faaliyetlerine sonsuz ve sınırsız bir şekilde devam edeceği görüşünü esas alan muhasebe temel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maliyet esası
B) Süreklilik
C) Dönemsellik
D) Özün önceliği
E) Önemlilik

Cevap : B

İşletmenin kuruluşunda sonsuz ve sınırsız bir ömre sahip olduğu varsayılır. Buda süreklilik kavramının bir gereğidir ve sınırsız olan işletme ömrü dönemlere ayrılmıştır. Dönemlere ayırma dönemsellik kavramının bir gereğidir ve bu iki durumdan şu sonucu çıkarabiliriz, süreklilik kavramının gereği dönemsellik kavramından gelmektedir. Bu iki kavram birbirleriyle iç içedir.

28- İşletmenin elindeki faiz başlangıcı 1 Eylül olan, yıllık faiz ödemeli tahvillerinin 31 Aralık itibariyle tahakkuk eden faizi 365 TL dir.
Bu işleme ait yevmiye kaydında borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları
B) Gelir Tahakkukları
C) Diğer Çeşitli Alacaklar
D) Gelecek Aylara Ait Gelirler
E) Gelecek Yıllara Ait Gelirler

Cevap : B

İşletme henüz tahsil etmediği ancak gerçekleşmiş olan gelirini dönemsellik kavramı gereği Gelir Tahakkukları hesabının borcu karşılığı Faiz Gelirleri hesabının alacağına kaydetmelidir.

35- Poliçelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Poliçenin muhatap tarafından imzalanması ile kabul işlemi tamamlanır.
B) Poliçe muhatabın kabulünden sonra yürürlüğe girer.
C) Poliçenin muhatap tarafından kabulünden önce cirosu yapılamaz.
D) Poliçede keşideci ve lehdar aynı kişi olabilir.
E) Poliçe tutarının faize tabi olması için faiz koşulunun poliçe metninde yer alması gerekir.

Cevap : C

Muhatap (borçlu) senedi kabul etmeden yani imzalamadan ciro edilmesi mümkün değildir. Ciro yapılması durumunda borçlu borcunu kabul etmesi lehdarın tahsil için muhataba gittiği anda hüküm ifade etmemektedir.
29- İşletmede genel kurulda alınan karar gereğince ayrılması gereken yedek 4.000 TL ve dağıtılmayıp işletmede bırakılan kâr ise 1.000 TL dir.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında alacaklandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A) Olağanüstü yedekler
B) Statü yedekleri
C) Yasal yedekler
D) Özel fonlar
E) Geçmiş yıllar kârları

Cevap : A

İşletmenin dönem karından ayırması gereken kar yedekleri 3 gruba ayrılmaktadır. Yasal Yedekler TTK’na göre ayırması gereken yedektir. İşletmenin statüsünden yani ana sözleşmesinde bulunan hükümden kaynaklanan yedek ayırma zorunluluğu Statü Yedekleri hesabında ve genel kurul kararıyla ayırması gereken yedekler Olağanüstü Yedekler hesabında izlenmektedir. Diğer bir nedende dolayı ayrılması gereken yedek Diğer Yedekler hesabında izlenmektedir. Ayrılan yedek, ilgili yedek hesabının alacağı karşılığı kar hesabının borcuna kayıt yapılır.

36- Mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını, aynı zamanda mali tablolarda yer almayan ancak alınacak kararları etkileyecek, gerçekleşmesi muhtemel olaylara da yer verilmesi hangi temel muhasebe kavramı gereğidir?

A) Sosyal sorumluluk
B) Para ile ölçülme
C) Önemlilik
D) Tam açıklama
E) İhtiyatlılık

Cevap : D

Tam Açıklama: Mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını, aynı zamanda mali tablolarda yer almayan ancak alınacak kararları etkileyecek, gerçekleşmesi muhtemel olaylara da yer verilmesi tam açıklama kavramı gereğidir.
30- ”X” İşletmesi; 200 TL si peşin, 300 TL si senet karşılığı geri kalanı ve KDV si kredili olmak üzere 700 TL lik ticari mal satmıştır.
Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
KASA HS. 200
ALACAK SENETLERİ HS. 300
ALICILAR HS. 326
YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 700
HESAPLANAN KDV HS. 126
B)
BANKALAR HS 200
BORÇ SENETLERİ HS. 300
ALICILAR HS. 326
YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 700
HESAPLANAN KDV HS. 126
C)
KASA HS. 200
ALACAK SENETLERİ HS. 300
SATICILAR HS. 326
YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 700
HESAPLANAN KDV HS. 126
D)
KASA HS. 200
VERİLEN ÇEKLER VE ÖD. EM. HS. 300
SATICILAR HS. 326
YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 700
İNDİRİLECEK KDV HS. 126
E)
KASA HS. 200
BORÇ SENETLERİ HS. 300
ALICILAR HS. 326
YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 700
HESAPLANAN KDV HS. 126 37- İşletmeye borcu olan Bay “E” ye vadesinde ödeme yapmadığından faiz tahakkuk etmiştir. Bay “E” bu durumu telafi etmek için borcunu 200 TL gecikme faizi ile birlikte on gün içinde ödeyeceğini yazılı olarak işletmeye bildirmiştir.
Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
SATICILAR HS 200
FAİZ GELİRLERİ HS. 200
B)
ALICILAR HS. 200
FAİZ GELİRLERİ HS. 200
C)
ALICILAR HS. 200
KOMİSYON GELİRLERİ HS. 200
D)
SATICILAR HS 200
DİĞER OLAĞAN GELİR VE
KÂRLAR HS. 200
E)
DİĞER
OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR HS. 200
ALICILAR HS. 200

Cevap : B

İşletme alacağını zamanında alamadığı ve paranın zaman değerinde kaynaklanan bedel olan faiz gelirini borçlunun hesabına yani Alıcılar hesabının borcu karşılığında, irat kaydetmek amacıyla Faiz Gelirleri hesabının alacağına kaydederek muhasebeleştirir.

Cevap : A

İşletme ana faaliyet konusu ile ilgili yapmış olduğu satışı Yurtiçi Satışlar Hesabının alacağında takip etmelidir. Peşin yapılan tahsilat Kasa hesabının borcunda, almış olduğu senet Alacak Senetleri hesabının borcunda ve kredili olan kısım Alıcılar hesabının borcunda kayıt altına alınmalıdır. Hesapların çalışma şekli incelendiğinde ve işletmeye giren varlıkların doğru kaydı A seçeneğinde mevcuttur. 38- Aşağıdaki hesaplardan hangisi sermaye yedekleri hesap grubunda yer almaz?
A) Hisse senetleri ihraç primleri
B) Hisse senedi iptal kârları
C) İştirakler yeniden değerleme artışları
D) Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları
E) Özel fonlar

Cevap : E

Özel Fonlar Kar Yedekleri hesap grubunda yer almaktadır.Ayrıca Kar Yedekleri hesap grubunda Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Olağanüstü Yedekler ve Diğer Yedekler hesapları da bulunmaktadır.


FİNANSAL MUHASEBE / 2007-1 A / 03 MART 2007

39- Hatır senetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hatır senedinin muhatabı banka olabilir.
B) Hatır senedi ile ilgili masrafları senedi keşide eden öder.
C) Hatır senetleri gerçek bir ticari alacağı ifade etmez.
D) Hatır senetlerine "Finansman Senedi" de denilmektedir.
E) İşletmeler hatır senetlerini iskonto ettirebilir veya ciro edebilirler.

Cevap : B

Hatır senedi gerçekte var olmayan işlemlerden dolayı düzenlenen senet olduğu için ve senedi keşide eden muhatabın senedi ciro ederek finans sağlaması amaçlanmasından dolayı senetle ilgili masrafların keşideci tarafından ödenmesi doğru olmayacaktır.
47- İleride doğabilecek olası zararlar için cari dönemde gider yazılması (karşılık kaydı) hangi muhasebe kavramı gereğidir?
A) Tutarlılık
B) İhtiyatlılık
C) Dönemsellik
D) Önemlilik
E) Özün önceliği

Cevap : B

İhtiyatlılık: İleride doğabilecek olası zararlar için cari dönemde gider yazılması (karşılık kaydı) ihtiyatlılık kavramı gereğidir. İşletme ihtiyatlı davranarak ileride doğabilecek olası zararlar için karşılık ayırmak durumundadır.

40- Aralıklı sayım yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ticari Mallar Hesabının borcuna ve alacağına kayıtlar maliyetle yapılır.
B) Satışlar, Yurtiçi Satışlar Hesabının alacağına satış fiyatı değeri ile kaydedilir.
C) Satılan mallar, her satıştan sonra Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabına maliyetle devredilir.
D) Satın alma giderleri Ticari Mallar Hesabının borcuna kaydedilir.
E) Satışlarla ilgili olarak sonradan yapılan ıskontolar, Satış Iskontoları Hesabının borcuna kaydedilir.

Cevap : C

Satılan malların, her satıştan sonra Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabına maliyetle devredildiği yöntem aralıklı sayım yöntemi değil, aralıksız sayım (sürekli envanter) yöntemidir.
48- Azalan bakiyelerle amortisman yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Amortisman oranı her yıl duran varlığın kalan değerine uygulanır.
B) Hizmet süresi normal amortisman oranına göre hesaplanır.
C) İlk yıllarda az sonraki yıllarda çok amortisman payı ayrılır.
D) Amortisman oranı normal amortisman oranının iki katıdır.
E) Genellikle duran varlığın hurda değeri hesaplamalarda dikkate alınmaz.

Cevap : C

Azalan Bakiyeler yöntemi ile amortisman ayrılırken, kullanılması gereken oranın 2 katı alınır ve her yıl ayrılan amortisman kalan tutardan düşülerek bir sonraki amortisman matrahını oluşturur. Bu durumda ilk yıllarda matrahın yüksek olması nedeniyle ayrılacak amortisman tutarı da yüksek olacaktır.


41- Bir işletmenin aktif ve pasif değerlerinin gerçek değerleriyle gösterilmesini sağlayan hesaplar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düzenleyici hesaplar
B) Aktif hesaplar
C) Nazım hesaplar
D) Geçici ve ara hesaplar
E) Gelir tablosu hesapları

Cevap : A

Düzenleyici hesaplar bilanço hesaplarında bazı hesapların tam açıklama kavramı gereği, gerçek değerleriyle gösterilmesinde kullanılır. Ayrıca Aktifte bulunan düzenleyici hesaplar ihtiyatlılık ve dönemsellik kavramları gereği kullanılırlar. Düzenleyici hesapların sonunda (-) işareti bulunur ve bunun anlamı da bulunduğu gruptaki hesapların çalışma şeklinin tam tersi çalışmasıdır. Aktifte bulunan düzenleyici hesaplar pasif karakterli olup pasif karakterli hesaplar gibi çalışırlar, Pasifte bulunan düzenleyici hesaplar aktif karakterlidir ve aktif karakterli hesaplar gibi çalışırlar.

49- Maddi duran varlıklarla ilgili olarak yapılan sermaye harcamaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
A) Harcamalar duran varlığın ekonomik değerini arttırırlar.
B) Bu giderlere olağan dışı giderler denilmektedir.
C) Duran varlıktan tam olarak yararlanmak için yapılırlar.
D) Duran varlığın maliyetine eklenirler.
E) Duran varlığın hizmet süresini uzatırlar.

Cevap : B

Maddi duran varlıklarla ilgili olarak yapılan sermaye harcamaları olağandışı giderler değildir. Diğer seçenekler maddi duran varlıklarla ilgili sermaye harcamalarını ifade etmektedir.


42- İşletme bankadan aldığı dekonttan, cari hesabı lehine 8.500 TL faiz tahakkuk ettirildiğini ve bu tutara ilişkin olarak 1.430 TL vergi kesilerek cari hesaptan tahsil edildiğini öğrenmiştir.
Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
FİNANSMAN
GİDERLERİ HS. 1.430
BANKALAR HS. 1.430
B)
BANKALAR HS 8.500
FAİZ GELİRLERİ HS. 7.070
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS. 1.430
C)
BANKALAR HS 7.070
FİNANSMAN GİDERLERİ HS. 1.430
FAİZ GELİRLERİ HS. 8.500
D)
PEŞİN
ÖD. VER. VE FON. HS. 1.430
BANKALAR HS. 1.430
E)
BANKALAR HS 7.070
PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE
FONLAR HS. 1.430
FAİZ GELİRLERİ HS. 8.500

Cevap : E

İşletmenin elde etmiş olduğu gelir faiz geliri olduğu için Faiz Geliri hesabının alacağına kaydedilir. Bankanın bu gelirden dolayı Gelir Vergisi Kanununa göre yapmış olduğu vergi kesintisi Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabına kaydedilerek dönem sonunda gelir üzerinden tekrar vergi hesaplanacağı için hesaplanacak olan vergiden mahsup edilir. Banka hesabımıza geçen vergisi kesilmiş faiz geliri Bankalar hesabının borcuna kaydedilir. 50- Banka işletmenin vadesi dolan 280.000 TL lik tahvil faiz kuponlarının 36.960 TL lik vergisini düştükten sonra kalanı işletmeye ödemiştir.
Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
KASA HS 243.040
KOMİSYON GİDERLERİ HS. 36.960
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 280.000
B)
KASA HS 243.040
GENEL YÖNETİM GİD. HS. 36.960
DİĞER HAZIR DEĞERLER HS. 280.000
C)
KASA HS 243.040
KOMİSYON GİD. HS. 36.960
DİĞER OLAĞAN GELİR VE
KARLAR HS. 280.000
D)
KASA HS 243.040
PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE
FONLAR HS. 36.960
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 280.000
E)
KASA HS 243.040
FİNANSMAN GİD. HS. 36.960
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 280.000

Cevap : D

Tahvil faiz kuponu faiz tahakkuku Faiz Geliri hesabının alacağı karşılığı Diğer Çeşitli Alacaklar hesabının borcuna kayıt yapılmıştı. İlgili faiz geliri tahsil edildiği için Diğer Çeşitli Alacaklar hesabının alacağı karşılığı yapılan tahsilat Kasa hesabı borcuna ve yapılan vergi tevkifatı Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabının borcuna kaydedilerek. Diğer Çeşitli Alacaklar hesabı kapatılmış olacaktır.

43- Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi ve ekonomik değerlerinin sürekli arttırılması amacıyla yapılan giderler ile bu gayrimenkullerin kullanılması için yapılıp kira süresi sonunda mal sahiplerine bırakılacak olan varlıkların bedelleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?
A) Özel fonlar
B) Özel maliyetler
C) Araştırma ve geliştirme giderleri
D) Yapılmakta olan yatırımlar
E) Kuruluş ve örgütlenme giderleri

Cevap : B

İşletmenin kiralamış olduğu gayrimenkul için yaptırmış olduğu ve kiralama süresinin sonunda mal sahibine bırakacağı harcamalar Özel Maliyetler hesabında izlenir ve kiralama süresi boyunca itfa edilir. Kiralama süresi tam olarak belirlenmemiş ise 5 yıl süresince itfa edilir.

51- İşletmenin satıcı “A” ya olan 1.000 $ borcu daha önce 1 $= 1.500 TL üzerinden kaydedilmiştir. Dönem sonunda 1 $ = 1.450 TL dir.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
SATICILAR HS 50.000
KAMBİYO KARLARI HS. 50.000
B)
DİĞER
OLAĞAN GİDER VE
ZARARLAR HS. 50.000
SATICILAR HS. 50.000
C)
KAMBİYO
ZARARLARI HS. 50.000
SATICILAR HS. 50.000
D)
SATICILAR HS 50.000
DİĞER OLAĞAN GELİR
VE KARLAR HS. 50.000
E)
SATICILAR HS 50.000
GELİR TAHAKKUKLARI HS. 50.000

Cevap : A

İşletmenin dönem sonunda yabancı para cinsinden olan borcu kurun düşmesi nedeniyle azaldığı için, dönem sonu değerleme işlemlerinde Kambiyo Karları hesabı alacağı karşılığı Satıcılar hesabı borçlandırılarak gerekli değerleme yapılmış olmaktadır.


44- 20 Eylül günü yapılan sayımda kasa mevcudunun 105.860 TL olduğu saptanmıştır. Günlük muhasebe kayıtlarına göre ise kasa mevcudunun 97.560 TL olması gerekmektedir.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kasa Hesabı 8.300 TL borçlandırılır, Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı 8.300 TL alacaklandırılır.
B) Kasa Hesabı 8.300 TL alacaklandırılır, Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı 8.300 TL borçlandırılır.
C) Kasa Hesabı 8.300 TL borçlandırılır, Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı 8.300 TL alacaklandırılır.
D) Kasa Hesabı 8.300 TL alacaklandırılır, Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı 8.300 TL borçlandırılır.
E) Kasa Hesabı 8.300 TL borçlandırılır, Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabı 8.300 TL alacaklandırılır.

Cevap : C

Kasa bulunan nakdin hesaptan daha fazla olması nedeniyle hesabın kasadaki mevcut tutarla eşitlenmesi gerekmektedir. Bunun için de Kasa hesabının borcuna kayıt yapılmalıdır. Kasada nedeni bilinmeyen bir fazlalık olduğu için, nedeni bulunana kadar Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabının alacağına kaydedilir ve nedeni bulunduğu zaman hesap kapatılır. Dönem sonuna kadar nedeni bulunamazsa Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar hesabına kaydedilerek hesap kapatılır. 52- Önceden saptanmış maliyet hesaplama yönteminin uygulandığı işletmelerde, fiili genel yönetim giderleri ile önceden saptanmış ve buna göre maliyetlere yüklenmiş genel yönetim giderleri arasındaki farklar hangi hesapta izlenir?
A) Genel Yönetim Giderleri Kapasite Farklarında
B) Genel Yönetim Giderleri Verimlilik Farklarında
C) Genel Yönetim Giderleri Bütçe Farklarında
D) Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabında
E) Genel Yönetim Giderleri Farklarında

Cevap : E

Standart maliyet sistemini uygulayan işletmeler, maliyet muhasebesi hesap ana grubunda bulunan fark hesaplarını tahmin ile gerçekleşme arasındaki farkı takip etmek için kullanırlar. Genel yönetim giderlerinden kaynaklanan farklar Genel Yönetim Giderleri Farkı hesabında izlenmektedir.

45- İşletme fabrika kuracağı arsayı üzerindeki bina ile birlikte 300.000 TL ye peşin olarak satın almış ve 54.000 TL KDV yi peşin olarak ödemiştir. Ayrıca binanın yıkılması için 40.000 TL ödemiş ve binanın enkazının satışından 30.000 TL tahsil etmiştir.
Bu işlemler sonucunda dönem sonu bilançosunda Arazi ve Arsalar kaç TL olarak gözükecektir?
A) 300.000
B) 310.000
C) 324.000
D) 354.000
E) 394.000

Cevap : B

İşletmenin almış olduğu arazinin maliyet bedeli için alış maliyeti olan 300.000 TL ve üzerindeki binanın yıkımı için ödenen 40.000 TL toplanarak elde edilen enkaz satış geliri 30.000 TL düşüldüğü zaman hesap kalanı 310.000 TL olarak görünecektir. Yani yapılacak muhasebe kaydında ödenen bedeller hesabın borcuna, tahsil edilen değerler alacağına kaydedilmesi durumunda hesap kalanı arazi ve arasının alış maliyetini verecektir.


46- Aşağıdakilerden hangisi özkaynak hesabı değildir?
A) Özel Fonlar
B) Yasal Yedekler
C) Geçmiş Yıl Kârları
D) Ödenmiş Sermaye
E) Hisse Senedi İptal Kârları

Cevap : D

Ödenmiş sermaye isminde Tek Düzen Hesap Planında bir hesap bulunmamaktadır. Ödenmemiş Sermaye ve Sermaye hesap kalanları arasındaki fark Ödenmemiş sermayeyi ifade eder.


FİNANSAL MUHASEBE / 2006-3 A / 11 KASIM 2006

53- Haziran ayına kadar her ay tahakkuk ettirilmiş olan 60 000 TL tutarındaki ikramiyelerin ödemesi 30 Haziran tarihinde yapılmıştır.
Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 60 000
KASA HS. 60 000
B)
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 60 000
MALİYET GİDERLERİ KARŞILIK HS. 60 000
C)
MALİYET GİDERLERİ KARŞILIK HS. 60 000
KASA HS. 60 000
D)
PERSONELE BORÇLAR HS. 60 000
KASA HS. 60 000
E)
GİDER TAHAKKUKLARI HS. 60 000
KASA HS. 60 000

Cevap : C

İkramiye tahakkuku daha önce tahakkuk ettirilerek gider yazılmıştır ve Maliyet Gider Karşılığı hesabı alacağına tahakkukta kayıt atılmıştır. Şimdi ödeme yapılması nedeniyle Maliyet Gider Karşılığı hesabının borcuna kaydedilerek hesap kapatılmıştır. Kasadan ödeme yapıldığı için Kasa hesabı alacaklandırılmıştır.60- Değeri düşen stoklar için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tekdüzen muhasebe sistemi stoklarda değer düşüklüğü nedeniyle oluşan gider ve zararları diğer olağan dışı gider ve zararlar olarak kabul eder
B) Değeri düşen stoklar için değer düşüklüğü kadar karşılık ayrılır.
C) Tek düzen muhasebe sistemi stoklarda değer düşüklüğü nedeniyle oluşan gider ve zararları mal hareketleri sonucu ortaya çıkan gider ve zararlar olarak kabul etmez.
D) Değeri düşük stokların satışının kaydında değeri düşük stokların satış tutarının, elde edilme maliyetini aşmadıkça, alış maliyetine eşit olduğu varsayılır.
E) Tekdüzen muhasebe sistemi stoklarda değer düşüklüğü nedeniyle oluşan gider ve zararları diğer olağan gider ve zararlar olarak kabul eder.

Cevap : A

Tek düzen muhasebe sisteminde değeri düşen stoklar diğer olağandışı gider ve zarar olarak değerlendirilmez değer düşüklüğü kadar karşılık ayrılmalıdır ve Diğer Stoklar hesabında takip edilerek değer düşüklüğü kadarı Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı hesabı karşılığında Karşılık Gideri hesabına kaydedilerek dönem gideri yapılır.

54- Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının, birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması hangi muhasebe kavramı gereğidir?
A) Tutarlılık
B) Tarafsızlık
C) Kişilik
D) Dönemsellik
E) Tam açıklama

Cevap : A

Tutarlılık: Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının, birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması tutarlılık kavramı gereğidir.

61- Özelliklerine göre aynı olan değer hareketlerine ilişkin bilgilerin bir başlık altında toplandığı çizelgeye ne ad verilir?
A) Bilanço
B) Kâr-Zarar cetveli
C) Gelir tablosu
D) Hesap
E) Mizan

Cevap : D

Muhasebede hesap; mali nitelikteki benzer işlemlerin izlenmesine yarayan çizelgeye denir.
55- Aralıksız sayım yöntemi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Satış işleminde ticari mallar hesabı, satılan malın maliyeti kadar alacaklandırılır.
B) Mal hesabının borç kalanı her zaman mevcut malın maliyetini gösterir.
C) Satılan malın maliyeti ve ticari mallar hesapları normalde borç kalanı verirler.
D) Dönem sonu sayımı yapılmadan, satılan malın maliyetinin ne olduğu bilinemez.
E) Mal sayım noksanları ve fazlaları muhasebeleştirilebilir.

Cevap : D

Aralıksız sayım yönteminde, her satıştan sonra maliyet kaydı atılması nedeniyle ilgili satılan malın maliyeti hesabı kalanı satılan malın maliyetini verir. Ayrıca stok hesaplarının kalanı ilgili malın stokta kalan tutarını verir.

62- İşletmelerin sahip oldukları menkul kıymetlerin borsa veya piyasa değerlerinde sürekli olarak değer azalması saptandığında, meydana gelen gider veya zararın ait olduğu dönemin gider veya zararı olarak muhasebeleştirilmesi hangi kavram gereğidir?
A) İhtiyatlılık
B) Tutarlılık
C) Özün önceliği
D) Dönemsellik
E) Tam açıklama

Cevap : D

Dönemsellik Kavramı : İşletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız yani sonsuz olan işletme ömrünün dönemlere ayrılması ve mali nitelikteki olayların ilgili dönemlere kaydedilmesini ifade eder. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre kaydedilmesi bu kavram gereğidir. Dönem uzunluğu aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak belirlenebilir.

56- Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Ticari mallar hesabının borç kalanı 500.000 Dönem sonu malın maliyeti 150.000 Brüt satış kârı 200.000
Bu bilgilere ve mal hareketlerini aralıklı sayım yöntemi ile izleyen işletmenin, satış hasılatı ne kadardır?
A) 300.000
B) 350.000
C) 550.000
D) 650.000
E) 700.000

Cevap : C

Ticari Mallar hesabının kalanı 500.000 TL olması bu tutarda stok alınmış olması gerekiyor. Dönem sonu stokta kalanda 150.000 TL ise aradaki fark olan 350.000 TL’lik ticari mal satılmıştır. Yani diğer bir ifadeyle Satılan Ticari Mallar Maliyeti 350.000 TL’dir. Gelir Tablosuna ait verileri ilgili alanlarına koyarsak. 200.000 TL Brüt Satış Karı elde etmek isteyen işletme 350.000 TL satılan ticari mallar maliyetine katlandı ise 550.000 TL satış hasılatı elde etmesi gerekmektedir.

63- İşletmenin ayın son günü geçtiği halde ödenmemiş sosyal sigorta primleri tutarı 49.760 TL dir .
Bu işlemin kaydında alacaklandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gider Tahakkukları
B) Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler
C) Diğer Çeşitli Borçlar
D) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
E) Diğer Ticari Borçlar

Cevap : C

Kanuni süresi içerisinde ödenmeyen vergi ve yükümlülükler ile erteleme ve taksitlendirme işlemine tabi tutulmuş vergi ve yükümlülükler Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler hesabının alacağı karşılığı Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabının veya Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri hesabının borcuna kaydedilir.

57- Soydanlar AŞ tarafından çıkartılan 150.000 TL nominal değerli Kâr- Zarar Ortaklığı belgesi nakit karşılığı 155.000 TL bedelle ihraç edilmiştir.
Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
KASA HS. 155.000
ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL
KIYMETLER HS. 150.000
DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ HS. 5.000
B)
KASA HS. 155.000
ÇIKARILMIŞ BONO VE
SENETLER HS. 150.000
DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ HS. 5.000
C)
KASA HS. 155.000
ÇIKARILMIŞ BONO VE SENETLER HS. 150.000
MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI HS. 5.000
D)
KASA HS. 155.000
ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIY. HS. 150.000
MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI HS. 5.000
E)
KASA HS. 155.000
ÇIKARILMIŞ BONO VE SENETLER HS. 150.000
MENKUL KIYMETSATIŞ KÂRLARI HS. 5.000

Cevap : A

Kar Zarar Ortaklığı belgesi bir hisse senedi türevi olup,Tek Düzen hesap planında Kar Zarar Ortaklığı belgesine ait ayrıca bir hesap bulunmadığı için nominal değerin üzerinde satılan belgenin, nominal değeri Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler hesabının alacağına ve satış bedeli ve nominal değer arasındaki fark Diğer Sermaye Yedekleri hesabı alacağı karşılığı, kasaya nakit giriş sağlandığı için Kasa hesabı borçlandırılır.
64- İşletmenin 2004 yılında almış olduğu uzun vadeli banka kredisinin 2006 yılında ödenecek taksidi 32.000 TL dir.
Bu bilgilere göre 31.12.2006 tarihinde yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
300BANKA
KREDİLERİ HS. 32.000
400BANKA KREDİLERİ HS. 32.000
B)
BANKA
KREDİLERİ HS. 32.000
UZUN VADELİ KREDİLERİN
ANAPARA TAKSİT VE FAİZLERİ HS. 32.000
C)
GİDER
TAHAKKUKLARI HS. 32.000
UZUN VADELİ KREDİLERİN
ANAPARA TAKSİT VE FAİZLERİ HS. 32.000
D)
FİNANSMAN
GİDERLERİ HS. 32.000
UZUN VADELİ KREDİLERİN
ANAPARA TAKSİT VE FAİZLERİ HS. 32.000
E)
BANKA
KREDİLERİ HS. 32.000
GİDER TAHAKKUKLARI HS. 32.000

Cevap : B

İşletmenin almış olduğu ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ana hesap grubunda bulunan Banka Kredileri hesabına kaydedilen uzun vadeli banka kredisi kısa vadeye düştüğü zaman Banka Kredileri hesabının borcu karşılığı Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksit ve Faizleri hesabının alacağına tam açıklama kavramı gereği aktarılır.
58- 27.12.2005 tarihinde yapılan sayımda kasada 145.000 TL bulunduğu saptanmıştır. Ancak kayıtlara göre kasada 135.000 TL gözükmektedir.
Bu durumda yapılacak kayıt aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı 10.000 TL alacaklandırılır.
B) Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar Hesabı 10.000 TL alacaklandırılır.
C) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı 10.000 TL borçlandırılır.
D) Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı 10.000 TL borçlandırılır.
E) Kasa Hesabı 10.000 TL alacaklandırılır.

Cevap : A

Kasa sayım sonucunda, kayıtlarda görünen hesap kalanından daha fazla miktarda kasada nakit bulunması nedeniyle kasada fazlalık olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle Kasa hesabı kalanı mevcut nakit tutarına getirilmek durumundadır. Bu durumu sağlamak için Kasa hesabının borcu karşılığı Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabının alacağına 10.000 TL kayıt yapılmalıdır.
65- Aşağıdaki işlemlerden hangisi için Banka Kredileri hesabı borçlandırılmaz?
A) Avans şeklindeki kredilerin vade sonunda ödenmesi
B) Yabancı paralı krediler için yapılan devalüasyon nedeniyle kredinin Yeni Türk Lirası karşılığında azalma olması
C) Faiz ve komisyonların kredinin ana parasına eklenmesi
D) Verilmiş olan teminatın nakde çevrilerek banka tarafından tahsilat yapılması
E) Kısa vadeli nakdi kredi için nakden veya hesaben ödeme
Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
Yeni Yorum Gönder Staja Başlama Sınavı Finansal Muhasebe Soruları konusu
Staja Başlama Sınavı Finansal Muhasebe Soruları Konusunun Etiketleri Etiketler
Staja Başlama Sınavı Finansal Muhasebe Soruları Konusunun Linki Direk Link
Staja Başlama Sınavı Finansal Muhasebe Soruları Konusunun HTML Kodu HTML Link
Staja Başlama Sınavı Finansal Muhasebe Soruları Konusu BBCode Linki BBCode Link
Staja Başlama Sınavı Finansal Muhasebe Soruları Konusunu Paylaş Sosyal Paylaş


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Smmm Staja Başlama Ders Notları caner 0 14,882 27.12.2013 16:24
Son Yorum: caner
  Staja Başlama Sınavı Çıkmış Sorular caner 0 5,948 27.12.2013 16:17
Son Yorum: caner
  Smmm Staja Başlama Çalışma Soruları caner 0 6,397 27.12.2013 16:15
Son Yorum: caner
  Temel Finansal Tablolar Hakkında Bilgi caner 0 3,854 17.06.2013 23:19
Son Yorum: caner
  FİNANSAL MUHASEBE-MADDİ DURAN VARLIKLAR zeyno 0 5,143 07.06.2013 01:16
Son Yorum: zeyno

Hızlı Menü:

Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi